Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                                                               Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                       ІІ сесії  сьомого   скликання

                                                                    № 21

Від 05.11.2015 р.                                         

смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення LІХсесії

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№ 863   від 29.01.2015 року

“Про селищний бюджет на 2015 рік ”.

     

      Заслухавши  інформацію  про внесення змін до рішення  LІХ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 863   від 29.01.2015 року “Про селищний бюджет на 2015 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України згідно висновку фінансового управління Цюрупинської РДА від 04.11.2015 р №01-31/485   селищна рада:

 

                                                      В И Р І Ш И Л А:

 

 1  . Збільшити доходну частину спеціального фонду селищного бюджету                          

          по КФКД 25020100 « Благодійні внески громадян, гранти та дарунки, отримані    

         бюджетними установами» у сумі  540  грн.

             листопад

           + 540  грн.

 2. Збільшити видатки  спеціального фонду селищного бюджету  в сумі  540 грн                         

     

  По КФК 070101 Дошкільні заклади освіти  в сумі   540 грн

   КЕКВ 2230 Продукти харчування  в сумі 540 грн

  листопад 

     +540

 

3.Провести перерозподіл  видатків загального фонду по

 

КФК 060702 « Місцева пожежна охорона»  в сумі 3300 грн

Зменшити видатки по

 КЕКВ 2210 «Предмети ,матеріали та обладнання»  -3300 грн

 Жовтень          листопад

-2500 грн          -800грн

 

Збільшити видатки по

КЕКВ 2275 «Оплата  інших енергоносіїв»

 Листопад

+3300

 

 4. Збільшити доходну частину загального фонду селищного бюджету по

 КФКД 18050500 « Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників»

в сумі 100000 грн

 

 5. Збільшити профіцит загального фонду  селищного бюджету в сумі 100000 грн,що утворився  за рахунок перевиконання доходної частини  загального фонду селищного бюджету.

 Напрямком використання визначити передачу коштів із загального фонду бюджету  до  спеціального фонду бюджету   (бюджету розвитку ).

6.Збільшити  дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі 100 000 грн, за рахунок коштів  одержаних від загального фонду   до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 

7.Спрямувати кошти до  бюджету розвитку (спеціального фонду) селищного бюджету

 у сумі 100 000 грн. на передачу СКП «Сількомунгосп» для  капітального ремонту будинку  для проживання  сім´ї  молодого спеціаліста лікаря по вул. Жовтнева 163 а по 

     

   КФК 250404 « Інші видатки »

КЕКВ 3210    Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 Листопад 

   +100 000               

 

 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ІІ сесії сьомого  скликання

Від 05.11.15 р.                                              № 4

Смт.Нова Маячка

 

Про регламент                                                                                              

Новомаячківської селищної ради

Цюрупинського району Херсонської області

сьомого скликання

 

            Відповідно до ст.26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” , селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            Затвердити регламент роботи Новомаячківської селищної ради сьомого скликання

( Додається )

 

 

 

 

Селищний голова                                                   А.А.Костиря

 


                                                                                             

                                                                                   ДОДАТОК

                                                                                  До рішення ІІ сесії сьомого  скликання

                                                                                  №  4   від  05.11.2015 р.

Р Е Г Л А М Е Н Т

Новомаячківської селищної ради

         Цюрупинського району Херсонської області                    

сьомого скликання 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади діяльності Новомаячківської селищної ради

1.1. Новомаячківська селищна рада ( далі  ( Рада)  є органом місцевого самоврядування

що представляє Новомаячківську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

1.2.Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими  законодавчими актами та цим регламентом.

1.3.Регламент Новомаячківської селищної ради ( далі – Регламент) визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання селищного голови, секретаря Новомаячківської селищної  ради, скликання чергової  та позачергової сесій Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

2.1.Рада здійснює свою діяльність на принципах :

1) народовладдя;

2 )законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

8) державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

9) судового захисту прав місцевого самоврядування;

10) підзвітності та відповідальності органів Ради та її посадових осіб перед виборцями.

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи Ради

3.1.Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, 

       крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань

       визначається Радою відповідно до закону та цього Регламенту.

3.2.Відкритість та гласність роботи Ради, постійних комісій може реалізовуватися шляхом    

      публікації звіту пленарних засідань Ради, публікації її рішень в газеті «Селищний   

      вісник» та на офіційному сайті Ради та у інший визначений Радою спосіб.

Стаття 4. Планування роботи Ради

4.1.Діяльність Ради здійснюється відповідно до річного плану роботи Ради, затвердженого

      на пленарному засіданні.

4.2.План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом

      року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з

      підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.

4.3.Проект плану роботи Ради розробляється під керівництвом голови Ради на підставі

      пропозицій постійних комісій.

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію

5.1.Запит на інформацію – це прохання особи до Ради та її органів надати публічну     

       інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути

       індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (

       поштою, факсом, телефоном,електронною поштою)

5.2. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня

       отримання запиту.

5.3.У разі,якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя

       чи свободи особи,щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту,

       аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що

       сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана

       не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання

       запиту має бути обґрунтованим.

5.4.У разі,якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує

       пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може    

       бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В

       такому разі особа, що подала запит має бути повідомлена у письмовій формі про

       продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

5.5.У Раді може бути передбачено можливість відшкодування фактичних витрат на

      копіювання та друк для випадків коли задоволення запиту на інформацію передбачає

      виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок. Розмір фактичних    

      витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм встановлених

      Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях Ради

6.1.На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради ( або за запрошенням голови) можуть

      бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів

      місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі

      засідань відводяться спеціальні місця.

6.2.Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів ради про осіб, які

      присутні на пленарному засіданні Ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням

      Ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради.

6.3.Порядок розміщення депутатів Ради та інших присутніх у залі засідань осіб

       визначається Радою. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від

      місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні Ради, і не можуть бути

      зайняті  іншими особами.

6.4.За загальним правилом пленарні засідання Ради проводяться у приміщенні Ради за

      адресою : смт. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області вулиця

      Леніна, 119. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб,

      яких неможливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи,

      які  бажають бути присутніми у залі засідань визначають своїх представників, яких

      уповноважені особи Ради розміщують у залі засідань з урахуванням вимог п.6.1-6.3

      цієї статті.

            У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного

      засідання Ради у іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання Ради у

      іншому місці приймається  за розпорядженням селищного голови.

Стаття 7. Закритті пленарні засідання Ради

7.1.У разі необхідності за рішенням Ради яке приймається більшістю голосів депутатів

      Ради від загального складу Ради проводяться закриті пленарні засідання Ради для

       розгляду конкретно визначених питань.

7.2.На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми особи

      присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

7.3.Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби

      фото, відео фіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

7.4.Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється в режимі, що

      унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

7.5.Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого

      засідання визначається у кожному окремому випадку рішенням Ради.

Стаття 8. Контрольна діяльність Ради та її постійних комісій

8.1.Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень безпосередньо або

       через свої органи здійснює контроль у частині делегованих Радою виконавчому

       комітету повноважень та в інших випадках , передбачених законодавством.

8.2.Постійні комісії ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень

      Ради.

8.3.Постіні комісії Ради у питаннях які належать до їх відання та в порядку визначеному

      законом мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ,

      організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали.

8.4.Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов’язковому розгляду

      органами,підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами яким вони

      адресовані.

8.5.Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій Ради органами,

      підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони

      адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений

      для цього строк.

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень Ради

9.1.Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні

      комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції

      України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

9.2.Контроль за виконанням рішень Ради організовує селищний голова.

9.3.Рішенням Ради як правило покладається контроль за його виконанням на відповідну

      постійну комісію Ради.

9.4.Рішення Ради одразу після їх прийняття, але не пізніше 3-денного строку після

      закриття сесії Ради передаються до відповідних постійних комісій Ради.

9.5.Посітйна комісія Ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за

      виконанням отриманих рішень, надає інформацію по хід виконання відповідних 

      рішень селищному голові.

Стаття 10. Підзвітність і підконтрольність виконавчого комітету Раді.

10.1.Виконавчий комітет підзвітний і підконтрольний Раді у виконанні селищної 

         програми соціально-економічного розвитку, селищних цільових програм з інших

         питань, селищного бюджету а також у частині повноважень делегованих Радою, та з

         виконання рішень Ради з цих питань.

10.2.Після заслуховування звіту селищного голови про роботу виконавчого комітету Рада

        проводить його обговорення.  За підсумками обговорення Рада приймає рішення.

                               РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

                        Глава1. Підготовка пленарних засідань 

Стаття 11. Порядок скликання першої сесії Ради

11.1.Перша сесія новообраної селищної ради скликається відповідною територіальною 

         виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних   

         депутатів ради в кількості яка забезпечує повно важність складу ради. Перше

         пленарне засідання  першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої      

         комісії, який інформує Раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки

         виборів селищного голови. З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового

         скликання та новообраного селищного голови головує на пленарних засіданнях ради

         першої сесії новообраний селищний голова.

11.2.У разі якщо на час проведення першої сесії селищний голова не обраний, про що на

        сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, Рада обирає тимчасову        

        президію з числа депутатів Ради в кількості трьох - п’яти осіб. Члени тимчасової

        президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря

        Ради. З часу обрання секретаря Ради він головує на пленарних засіданнях Ради.

Стаття 12. Порядок денний першої сесії Ради

12.1.До порядку денного першої сесії Ради мають бути включені такі питання :

12.1.1.Інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів

            Ради та селищного голови і визнання їх повноважень;

12.1.2.Обрання секретаря Ради;

12.2.Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань Ради.

Стаття 13. Форми роботи Ради

13.1.Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради складається з пленарних засідань

         Ради, а також засідань постійних комісій Ради. Постійна комісія або робоча група

         Ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих

         випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням Ради, якщо

         пленарне засідання Ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів,

         призначенням або затвердженням на посади посадових осіб.

Стаття 14. Розпорядок роботи пленарних засідань Ради

14.1.Пленарні засідання, як правило, проводяться у робочі дні. Починаються,  як правило,

         о 14  годині ( в разі необхідності  час початку пленарного засідання Ради змінюється)

         і закінчуються не пізніше 17 години, з перервами на 10 хвилин в разі

         необхідності.

14.2.Пленарні засідання Ради  можуть  бути подовжено головуючим на пленарному

         засіданні Ради понад визначений у пункті 14.1. цієї статті робочий час, але не більше

         ніж на 30 хвилин.

               У необхідних випадках за рішенням Ради під час проведення пленарного

         засідання  можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а   

         також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку

         їх тривалості.

14.3.У залі засідань Ради розміщується Державний Прапор України, Малий Державний

         Герб України.

Стаття 15. Порядок скликання  сесії Ради

15.1.Новомаячківська селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з

         пленарних засідань Ради а також засідань  постійних комісій Ради.

15.2.Сесії Ради окрім першої скликаються селищним головою.

15.3.Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з

         питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у

         сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

15.4.У разі немотивованої відмови селищного голови або неможливості його скликати     

         сесію Ради вона скликається секретарем Ради.

15.5.У цих випадках сесія Ради скликається :

1)якщо сесія не скликається селищним головою у строки, передбачені законом України

   «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2)якщо селищний голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк

    після настання умов, передбачених ч.7 ст.46 Закону України «Про місцеве

    самоврядування в Україні».

15.6.Сесія Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини

         депутатів від загального складу Ради, виконавчого комітету Ради.

15.7.У разі якщо селищний голова або секретар Ради у двотижневий строк не скликають

         сесію на вимогу суб’єктів , зазначених у пункті 15.6 Регламенту, або у разі якщо такі

         посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не

         менше як одну третину складу ради, або постійною комісією Ради.

15.8.Рішення про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не

         пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із

         зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести

         на розгляд Ради.

15.9.Сесію Ради відкриває і веде селищний голова, а у випадках передбачених п.15.4

         Регламенту - секретар Ради, а у випадку, передбаченому п.15.7 Регламенту – за

         дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що

         водить до її складу, а веде за рішення Ради один з депутатів Ради.

15.10.Сесія Ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше

           половини депутатів від загального складу Ради.

15.11.Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися селищним головою,

           постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом Ради, загальними

           зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до Закону є

           регуляторними актами вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади

           державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

15.12.Протоколи сесій Ради, прийняті нею рішення підписуються особисто селищним

           головою, у разі його відсутності – секретарем Ради, а у випадку передбаченому

           пунктом 15,7 Регламенту – депутатом ради який за дорученням депутатів головував             

           на її засіданні.

15.13.Інформація про скликання сесії Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради

           за адресою :http://www.nmayachka.ks.ua  та на дошці оголошень.

 

Стаття 16. Формування порядку денного сесії Ради

16.1.Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради вносяться селищним головою,

         депутатами, постійними комісіями. Пропозиції як правило,  вносяться не пізніше як

         за 20 днів до відкриття сесії.

16.2.У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків,

         передбачених законом, проректи рішень Ради оприлюднюються негайно після їх

         підготовки.

16.3.Проекти рішень Ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на офіційному     

          веб- сайті Ради за адресою http://www.nmayachka.ks.ua 

16.4.Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку,

         передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім

         випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних          

         випадків,передбачених законом,коли проекти актів оприлюднюються негайно після

         їх підготовки.

16.5.Пропозиція щодо кожного питання яке пропонується включити до проекту порядку

         денного сесії Ради або до затвердженого порядку денного сесії Ради, подається 

         відповідно до Інструкції з діловодства Ради чи чинного законодавства у формі

         проекту рішення.

16.6.Проекти рішень Ради  селищний голова передає спеціалісту І категорії з юридичних

         питань для розгляду та встановлення відповідності його чинному законодавству.

         Якщо проект рішення відповідає чинному законодавству спеціаліст візує його, а у

         випадку невідповідності проекту рішення чинному законодавству – надає висновок.

         Після цього проект рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній

         комісії для подальшої роботи.

            У разі наявності вмотивованих зауважень від постійних комісій за дорученням

         селищного голови спеціаліст повторно розглядає проект рішення з урахуванням    

         зауважень.

16.7.У випадках, передбачених законодавством, до проекту порядку денного сесії Ради

         включаються також звіти посадових осіб органів які Рада відповідно утворює,   

         обирає, призначає чи затверджує.

16.8.Розділ «Різне» включається до порядку денного кожного пленарного засідання

        незалежно від кількості питань внесених на розгляд Ради. До розділу «Різне» не

        можуть вноситись питання :

        1)дострокове припинення повноважень посадових осіб Ради, які перебувають на

         виборних посадах;

        2)притягнення  осіб до дисциплінарної  відповідальності;

        3)питання, пов’язані з розпорядженням майном або коштами.

16.9.У виняткових випадках, після видання розпорядження селищного голови про

        скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання :

        - про затвердження або внесення змін до селищного бюджету;

        - кадрові питання;

        - питання що потребують негайного розгляду.

        Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд Ради на вимогу однієї з постійних      

        комісій, селищного голови.

Стаття 17. Затвердження порядку денного сесії  Ради

17.1.Проект порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується вцілому 

         більшістю голосів депутатів Ради від загального її складу.

17.2.Якщо за підсумками голосування питання до порядку  сесії Ради не включено, воно                     

         вважається відхиленим.

17.3.Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради

         мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку

         денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішення може прийматися не більше

         двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.

17.4.Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання

         вважається знятим з розгляду як не підготовлене.

Стаття 18.  Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

18.1.Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється  на підставі  плану діяльності з

         підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується Радою

         не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється  відповідно до Закону

         України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської

         діяльності» ( далі – Закон).

18.2. Розробник ( виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу

          відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженого

         Кабінетом Міністрів України.

18.3.Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу

         оприлюднюються у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади

         державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше   

         п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього    

          проекту регуляторного акта.

18.4.Розробник ( виконавець ) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано

         відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об»єднань,

         одержані у встановлені ним строки , відповідно до Закону.

18.5.Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та

         періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта

         селищною радою здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження

         результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з

         дня підписання цього звіту.

18.6.У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується.

         Постійна комісія Ради з питань соціально – економічного розвитку селища Нова

         Маячка  забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу,

         що здійснюється відповідно до вимог Закону.

18.7.Голова постійної комісії з питань соціально- економічного розвитку селища Нова    

         Маячка доповідає на пленарному засіданні Ради,при представленні проекту

         регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені

         на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.


Глава2. Проведення пленарного засідання Ради

Стаття 19. Відкриття та ведення пленарного засідання

19.1 Пленарні засідання Ради відкриває, веде і закриває селищний голова або особа,

         визначена законодавством України. Засідання Ради може проводитися, якщо на

         ньому присутні більше половини депутатів Ради від загального складу Ради.

19.2.На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному

         засіданні ведення пленарного засідання Ради доручається  іншій особі, зазначеній у

         пункті 19.1. цієї статті.

Стаття 20. Реєстрація депутатів Ради на пленарному засіданні Ради.

20.1.На початку кожного пленарного засідання Ради секретар Ради проводить реєстрацію

        депутатів Ради присутніх на пленарному засіданні.

20.2.Реєстрація депутатів здійснюється у друкованому реєстрі у якому кожен депутат

         особисто реєструється. Реєстр передається головуючому на пленарному засідання,

         який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

20.3.Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання Ради не можливе у зв’язку

         з відсутністю необхідної кількості депутатів Ради головуючий на пленарному

         засіданні ради може оголосити перерву або встановлює інший день проведення

         пленарного засідання Ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту

         щодо підготовки пленарного засідання.

20.4.Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на пленарному

         засіданні Ради на вимогу депутатів Ради  проводить із залученням лічильної комісії

         перевірку кількості депутатів Ради присутніх на пленарному засіданні, визначення

         кворуму. Якщо голосування не може проводитися  у зв’язку з відсутністю на

         пленарному засіданні Ради необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на

         пленарному засіданні Ради відкладає пленарне засідання Ради або закриває його.

Стаття 21. Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради.

21.1. Головуючий на пленарному засіданні Ради :

21.1.1.Відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання Ради, оголошує

       перерви в пленарних засіданнях Ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у   

       її роботі;

21.1.2.Виносить на обговорення проекти рішень Ради;

21.1.3.Організовує розгляд питань;

21.1.4.Повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

21.1.5.Надає слово для доповіді, співдоповіді, виступу, оголошує наступного промовця;

21.1.6.Створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;

21.1.7.Ставить питання на голосування, оголошує його результати;

21.1.8.Забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на  пленарному

            засіданні Ради.

21.1.9.Вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради               

           ( якщо з цих питань висловлюються альтернативні пропозиції, пропозиції

           головуючого ставляться на голосування першими);

21.1.10.Вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради;

21.1.1.Має право виправляти фактичні помилки допущені у виступах на пленарному

            засіданні Ради;

Стаття 22. Лічильна комісія.

22.1.Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за

         допомогою бюлетенів, а також у випадках передбачених п. 36.1 статті 36 Регламенту,

         на кожному пленарному засіданні, на якому виникає необхідність проведення

         таємного голосування або здійснення підрахунку голосів за допомогою Лічильної

         комісії.

22.2.Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів Ради на підставі пропорційного

         представництва від різних партій шляхом відкритого голосування за списком без

         обговорення.

22.3.Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря.

        Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

22.4.До складу Лічильної комісії не може входити депутат Ради,щодо якого:

22.4.1. поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;

22.4.2.вирішується питання про обрання на посаду, звільнення з посади в органі місцевого

           самоврядування або в комунальному підприємстві, установі, організації;

22.4.3.вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

22.4.4.депутати Ради,кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

Стаття 23. Порядок розгляду питань порядку денного сесії

23.1.Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд  кожного питання

         порядку денного сесії Ради. Головуючий повідомляє про назву та про порядок

         розгляду питань.

Стаття 24. Порядок надання слова

24.1.Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни.

24.2.Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем                                

         ( виступаючим ) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики

         та дисціпліни.

24.3.Якщо головуючий на пленарному засіданні Ради не представив промовця під час

         надання йому слова, промовець представляється на початку виступу.

24.4.Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Ради в

         межах часу передбаченого ст. 26 цього Регламенту здійснюється під час розгляду

         відповідного питання порядку денного за особистою  письмовою  заявою депутат

         Ради на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід

         до розгляду цього питання.

24.5.Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ, запис на

         виступ здійснюється шляхом підняття руки.

24.6.За усним зверненням депутата Ради перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане слово з місця для висловлення позиції:

25.6.1. з мотивів голосування;

25.6.2. для оголошення процедурного питання;

25.6.3. для репліки;

25.6.4. для застережень.

25.7.Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 1 ( однієї) хвилини.

Стаття 25. Визначення часу для виступів на сесії Ради

25.1 Для доповіді надається до 15 хвилин, для співдоповіді - до 10 хвилин.

25.2.Кожен бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по

        суті доповіді . Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються

         коротко і чітко.

25.3.Для відповіді на запитання надається до 10 хвилин.

25.4. Для виступів в розділі «Різне » порядку денного надається до 3 хвилин

Стаття 26. Право депутата на виступ

26.1 Ніхто з присутніх на пленарному засіданні Ради не може виступати без дозволу

         головуючого.

26.2.Головуючий на пленарному засіданні Ради надає слово виступаючим з дотриманням

        черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова .

        Головуючий на пленарному засіданні Ради ,за погодженням з Радою може визначити  

        іншу черговість виступаючих.

26.3.Депутат Ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. У

        разі відсутності депутата Ради в момент надання йому слова вважається ,що він

        відмовився від слова.

26.4.Особа може виступати на пленарному засіданні Ради з одного й того ж питання чи

        пропозиції,які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

Стаття 27. Порядок розгляду та обговорення питання

27.1.За пропозицією головуючого визначається  загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.

27.2.Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні ради, як правило включають :

27.2.1.Доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

27.2.2.Співдоповіді ( за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

27.2.3.Виступи  депутатів ради з оголошенням та обґрунтування окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови що окрема думка не була поширена серед депутатів ради з висновком відповідної комісії;

27.2.4.Внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень якщо такі є;

27.2.5.Виступи  депутатів ради

27.2.6.Оголошення головуючим на пленарному засідання ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

27.2.7.Внесення депутатами ради пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення  м( крім тих, що вносяться  у спеціально встановленому порядку );

27.2.8.Заключне слово співдоповідачів і доповідача;

27.2.9.Уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

27.2.10.Виступ депутата ради – ініціатора внесення пропозиції з підстав передбачених  ст.24 даного Регламенту;

27.2.11.Виступи депутатів ради з мотивів голосування

Стаття 28.Закінчення обговорення питання

28.1. Тексти виступів депутатів Ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні  бути включені до стенограми засідання, якщо вони подаються секретарю сесії Ради одразу ж після закінчення пленарного засідання Ради.

28.2.Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заявку про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про припинення обговорення.

 

Глава 3. Порядок прийняття рішень 

Стаття 29.Загальні положення порядку голосування

29.1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як

         правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після

         закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні Ради

         оголошує про перехід до голосування.

29.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує початок голосування та вид

          голосування,якщо з приводу процедури голосування є спеціальні вимоги або від

         депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.

Стаття 30.Черговість голосування альтернативних проектів рішень,пропозицій та поправок

30.1. У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки,які

          надійшли від депутата, постійної комісії та інших осіб, які готували проекти цих

          документів. У разі надходження інших ( альтернативних) проектів

          рішень,пропозицій і поправок,вони ставляться на голосування у порядку їх

         надходження.

30.2.Відхилені Радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному

         їх внесенні ( в ході розгляду того ж питання порядку денного ) на голосування не

         ставляться, крім випадку ,коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту

         його розгляд починається знову.

Стаття 31.Вимоги до процедури голосування

31.1.Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і якщо немає заперечень, відразу ставить його на  голосування.

31.2.У разі, коли щодо проекту рішення або щодо питання,яке виноситься на розгляд ради проводилася експертиза, громадські слухання, консультації, тощо , після проголошення змісту питання головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень, тощо, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.

31.3.Голосування здійснюється депутатами ради особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.

31.4.Депутат, голова ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне  питання.

31.5.При голосуванні щодо прийняття, внесення змін або скасування актів нормативного характеру депутати ради не зобов’язані утримуватись від голосування навіть за умови наявності потенційного конфлікту інтересів з питань які може спричинити у майбутньому нормативно-правовий акт, що виноситься на голосування.

31.6.Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами ради конфлікту інтересів, надання  зазначеним  цим особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками покладається на постійну комісію  визначену радою.

31.7.Після оголошення головуючим на пленарному засіданні ради про початок голосування ніхто не може його переривати, з початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

31.8.Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.

Стаття 32.Загальні вимоги до рішення Ради.

32.1.Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після  обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні ради допускається лише у випадках передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів ради не заперечує на пленарному засіданні ради проти прийняття рішення без обговорення.

32.2.Рішення ради , крім рішень з процедурних питань, вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу ради. Питання для прийняття яких необхідна інша кількість голосів визначаються законодавством та цим Регламентом.

32.3.Пропозиція або проект рішення які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання ради.

32.4.За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилось на розгляд, крім питань :

- щодо дострокового припинення повноважень;

- про обрання на посаду, звільнення з посади в органі місцевого

   самоврядування або в комунальному підприємстві, установі, організації;

-  про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

Стаття 33.Рішення Ради з процедурних питань. 

33.1Рішення Ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради.

33.2. Процедурними вважаються питання,що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні Ради,а також зазначені як такі в Регламенті.

33.3. Процедурні питання не потребують обговорення . Якщо виникає сумнів,чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

Стаття 34. Протокол сесії

34.1.Засідання сесії ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює виконавчий апарат Ради

34.2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання Ради, зокрема( але не виключно):

34.2.1.відомості про дату,час і мусце проведення пленарного засідання Ради;

34.2.2.кількість депутатів Ради,зареєстрованих на пленарному засіданні Ради;

34.2.3.питання порядку денного пленарного засідання Ради та ті з них,які винесені на голосування;

34.2.4.прізвище, ім»я, по батькові головуючого на пленарному засіданні Ради і виступаючих;

34.2.5. прізвище,ім.»я,по батькові депутатів,які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів,із зазначенням найменування питання,винесеного на розгляд.

34.3. Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто головою селищної      Ради.

34.4. Протоколи сесії Ради є відкритими та оприлюднюються і надаються  на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації » з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

Стаття 35.Відкрите голосування. Відкрите поіменне голосування.

35.1.Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради проводиться відкрите голосування або відкрите поіменне голосування. Підрахунок голосів здійснюється  лічильною комісією, утвореною у порядку, передбаченому ст. 22 цього Регламенту .

35.2.Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів ради підтриманою не менше як однією третиною депутатів ради зареєстрованих на пленарному засіданні ради. На голосування ця пропозиція ставиться першою з поміж інших пропозицій щодо способу голосування.

35.3.Дані про результати поіменного голосування роздруковуються  відразу після закриття пленарного засідання і надаються депутатам ради за їх письмовим зверненням.

Стаття 36. Загальні положення про таємне голосування.

36.1.Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат ради за дорученням голови ради або іншої особи, яка скликала пленарне засідання ради.

36.2.Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування обирається лічильна комісія. Порядок обрання лічильної комісії визначений ст. 22 Регламенту.

36.3.Протоколи лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання ради.

36.4.Таємне голосування має  здійснюватися депутатом ради особисто без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

Стаття 37.Вимоги до бюлетеня для таємного голосування.

37.1.Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування – вибори, обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень, тощо.

37.2.Запитання , винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування повинні бути сформульовані таким чином, що на них можна було дати чітку та однозначну відповідь

37.3.Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості ,що відповідає фактичній кількості депутатів Ради,покладається на апарат Ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає голова Ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає голова Ради або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання Ради. У випадку проведення першого засідання ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом Ради за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії, для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.

37.4.Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються представником апарату ради голові лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради.

37.5.Недійсними вважаються бюлетені :

37.5.1.невстановленого зразка;

37.5.2.в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;

37.5.3.у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

37.5.4.до яких додатково вписані прізвища не погоджені на пленарному засіданні.

37.6.Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановлено зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються не дійсними і проводиться пере голосування.

Стаття 38. Процедура таємного голосування.

38.1.Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність приміщення для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

38.2.Бюлетені видаються  згідно відомості на видачу бюлетенів.

38.3.Кожному депутату ради після проставлення особистого підпису у відомості на видачу бюлетенів для таємного голосування лічильна комісія  видає один бюлетень для таємного голосування.

38.4.Голосування проводиться у приміщенні для таємного голосування і здійснюється проставлянням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата за якого депутат ради голосує. Заповнений бюлетень опускається у прозору скриньку.

Стаття 39.Повторне таємне голосування.

39.1.У разі коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу Ради, голосування визнається таким,що не відбулося та призначається повторне голосування.

39.2.Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати,призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур,які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні

39.3.Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

Стаття 40.Підведення підсумків таємного голосування

40.1Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

40.2 Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі члени. У разі незгоди будь-кого з членів  лічильної комісії з даними протоколу  він у письмовій формі викладає свою окрему думку яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні ради.

40.3.Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні ради, відповідає на запитання депутатів ради.

Стаття 41.Наслідки порушення порядку таємного голосування.

41.1.У разі виявлення  лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються лічильною комісією недійсними.

41.2.Про порушення  лічильна комісія доповідає раді. Якщо при  визначення результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням ради проводиться повторне голосування.

 

Глава 4. Набрання чинності рішеннями ради. Внесення змін та доповнень, скасування рішень ради.

 

Стаття 42.Набрання чинності рішеннями ради.

42.1.Рішення ради  нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

42.2.Рішення ради нормативно - правового характеру оприлюднюються.

 

Стаття 43.Внесення змін до рішень ради.

43.1.За мотивованим поданням голови ради, постійної комісії, інших суб’єктів що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення рада може внести зміни  ( доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення ради.

43.2.Рада може змінити або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань що належать до її компетенції.

43.3.Рада не може вносити зміни або доповнення до своїх рішень не нормативного характеру якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином за загальним правилом рішення ради ненормативного характеру не можуть бути змінені або доповнені радою після їх виконання.

43.4.Профільна постійна комісія ради попередньо розглядає доцільність внесення змін , доповнень до раніше прийнятих радою рішень.

43.5.Рішення про внесення змін та доповнень до раніше прийнятого рішення ради приймається у порядку передбаченому  для рішення до якого вносяться відповідні зміни та доповнення.

43.6.Рішення про внесення змін та доповнень до раніше прийнятого рішення ради набуває чинності у порядку передбаченому  для рішення до якого вносяться відповідні зміни та доповнення.

 

Стаття 44.Скасування рішень ради.

44.1.За мотивованим поданням селищного голови, постійної комісії, інших суб’єктів що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення рада може скасувати раніше прийняте рішення.

44.2.Рада може скасувати свої раніше прийняті рішення  з будь-яких питань що належать до її компетенції крім випадків передбачених пунктом 44.3 статті 44 Регламенту.

44.3.Рада не може скасовувати свої рішення   ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

44.4.Профільна постійна комісія пади попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих радою рішень.

44.5.Рішення про скасування раніше прийнятого рішення ради приймається у порядку передбаченому для рішення яке скасовується.

44.5.Рішення про скасування раніше прийнятого рішення ради набуває чинності у порядку передбаченому для рішення що скасовується.

 

Глава 5. Питання дисципліни та етики .

 

Стаття 45.Дисципліна та етика на сесіях селищної ради.

45.1.На пленарному засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або не перевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі не реагування на попередження головуючого – позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні Ради.

45.2.Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні Ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця,яка виголошена після позбавлення його слова,не включається до стенограми пленарного засідання Ради.

45.3.Під час пленарного засідання ради депутати ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які  перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу ( вигуками, оплесками, вставанням, тощо ).

45.4.Якщо депутат своє поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисціпліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

45.5.Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових комісій мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається і не порушувати порядок.

, РОЗДІЛ 3. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

 

Глава1. Селищний голова, секретар ради

 

Стаття 46. Правові засади статусу і діяльності селищного голови, секретаря ради,    заступника селищного голови.

46.1.Повноваження селищного голови, секретаря ради, заступника селищного голови визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим регламентом.

46.2.Селищний голова, секретар ради, заступник селищного голови працюють у раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах ( крім викладацької, наукової, творчої діяльності,медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час ), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. 

Стаття 47. Селищний голова

47.1.Селищний голова є головною посадовою особою Новомаячківської територіальної громади.

47.2.Селищний голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом  і здійснює свої повноваження на постійній основі.

47.3.Строк повноважень селищного голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

47.4.Селищний голова очолює виконавчий комітет ради, головує на його засіданнях.

47.5.Селищний голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною ( крім викладацької,  наукової, творчої діяльності,медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту ) або підприємницькою діяльністю.

47.6.На селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», якщо інше не встановлено законом.

47.7.Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання.

47.8.Повноваження селищного голови закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах або якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч.1 та ч.2 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

47.9.У разі звільнення з посади селищного голови у наукової, творчої діяльності,медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту зв’язку з достроковим припинення його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження селищного голови здійснює секретар ради.

47.10.Секретар ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень селищного голови і до моменту початку повноважень селищного голови обраного на позачергових виборах відповідно до  закону, або до дня відкриття першої сесії ради, обраної на чергових місцевих виборах.

47.11.Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково у випадках передбачених ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, що має наслідком звільнення його з посади».

47.12.Не пізніше як на 15 день після звільнення з посади або смерті селищного голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює його повноваження звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів селищного голови. Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у 90-денний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного селищного голови.

47.13.Селищний голова :

47.13.1.Забезпечує здійснення у межах, наданих законом, повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

47.13.2.Організовує в межах, визначених цим Регламентом, роботу ради та її виконавчого комітету;

47.13.3.Підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

47.13.4.Вносиить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

47.13.5.Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;

47.13.6.Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом міністрів України;

47.13.7.Здійснбє керівництвом апаратом ради та її виконавчого комітету;

47.13.8.Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради;

47.13.9.Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту по його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

47.13.10.Призначає на посади та звільняє з посад працівників селищної ради, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

47.13.11.Скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

47.13.12.Вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

47.13.13.Вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання  безоплатної первинної правової допомоги;

47.13.14.Забезпечує виконання  рішень місцевого референдуму, ради, її виконавчого комітету;

47.13.15.Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

47.13.16.Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітету у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

47.13.17.Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

47.13.18.Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради;

47.13.19.Веде особистий прийом громадян;

47.13.20.Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

47.13.21.Бере участь у здійсненні державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлений Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

47.13.22.Видає розпорядження у межах своїх розпоряджень;

47.14.Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

47.15.При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органом виконавчої влади.

47.16.Селищний голова не рідще одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відритій зустрічі з громадянами;

47.17.На вимогу не менше половини депутатів ради селищний голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

 

Стаття 48. Дострокове припинення повноважень селищного голови.

48.1.Повноваження селищного голови вважаються достроково припиненими  у разі :

48.1.1.Його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

48.1.2.Припинення його громадянства;

48.1.3.Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

48.1.4.Набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

48.1.5.Відкликання з посади за народною ініціативою;

48.1.6.Визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

48.1.7.Його смерті.

48.2.Повноваження селищного голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України «Про військові цивільні адміністрації».

48.3.Повноваження селищного голови за наявності підстав, передбачених ч.2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менше як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови, визначається Законом України «Про місцеві референдуми».

48.4.Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови приймається радою як за власною ініціативою так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

48.5.Селищний голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з особливостями, передбаченими ч.6-10 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

48.6.Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання селищного голови за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше 30 осіб. Кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання селищного голови не менше 10 осіб.

48.7.На підтримку пропозиції про відкликання селищного голови має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результати яких він був обраний селищним головою.

48.8.Збір підписів проводиться у разі відкликання селищного голови протягом 10 днів.

48.8.Територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів у разі відкликання селищного голови протягом 10 днів з дня їх отримання.

48.10.Рішення дострокове припинення повноважень за народною ініціативою селищного голови, який був обраний шляхом само висування,приймається за поданням територіальної виборчої комісії радою більшістю голосів від її складу.

48.11.У разі прийняття радою рішення про відкликання селищного голови за народною ініціативою або у разі подання до ради рішення вищого керівного органу партії, місцева організація якої висувала відповідного кандидата на посаду селищного голови, про відкликання селищного голови за народною ініціативою особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження селищного голови, не пізніш як на 15 день з дня прийняття відповідного рішення звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів селищного голови.

48.12.За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій селищного голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради України, Верховна Рада України може призначити позачергові вибори селищного голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів селищного голови може порушуватись перед Верховною Радою України радою.

48.13.У разі дострокового припинення повноважень селищного голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніжу 90-денний строк з дня достроково припинення повноважень селищного голови. Порядок проведення позачергових виборів селищного голови визначається законом про вибори.

48.14.Повноваження селищного голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади :

48.14.1.З підстав, зазначених у п. 1,2,5,6  ч.І ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » - з дня прийняття  радою рішення , яким береться до відома зазначений факт;

48.14.2.з Підстав, зазначених у п.3,31 ч.І ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня, наступного за дем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення ради;

48.14.3.З підстав, зазначених у ч.2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - з дня прийняття місцевим референдумом або радою рішення про дострокове припинення повноважень;

48.14.4.У випадку, передбаченому ч.5 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах.

Стаття 49. Секретар ради.

49.1.Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у т ому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною ( крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

49.2.Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією селищного голови.

49.3.Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від її загального складу у разі якщо :

49.3.1.На день проведення першої сесії ради обраної на чергових виборах не завершені вибори  селищного голови.

49.3.2.Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради запропоновану селищним головою.

49.3.3.Протягом 30 днів з дня відкриття  першої сесії ради селищний голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради.

49.3.4.На наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаджу секретаря ради.

49.3.5.Посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади селищного голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

49.4.У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від її загального складу, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить селищний голова.

49.5.Секретар ради :

49.5.1.У випадку, передбаченому ч.1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснює повноваження селищного голови.

49.5.2.Скликає сесії ради у випадках, передбачених ч.6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання які передбачається внести на розгляд ради.

49.5.3.Веде засідання ради у випадках, передбачених ч.6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

49.5.4.Організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради.

49.5.5.Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, забезпечує оприлюднення рішень ради, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

49.5.6.За дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення , сприяє організації виконання їх рекомендацій.

49.5.7.Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

49.5.8.Організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

49.5.9.забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади,забезпечує доступ до них осіб, якими це право надано у встановленому порядку;

49.5.10.Вирішує за дорученням селищного голови або ради інші питання, пов2Язані з діяльністю ради та її органів.

49.6. Секретар ради за рішенням ради одночасно здійснює повноваження секретаря виконавчого комітету ради

49.7 Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

 

Глава 2. Постійні комісії ради

 

Стаття 50. Загальні умови створення постійних комісій ради

50.1.Склад постійних комісій ради обирається з числа депутатів ради не пізніше ніж на другій сесії ради нового скликання на строк її повноважень згідно з рішенням ради про утворення постійних комісій.

50.2.До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані селищний голова та секретар ради.

50.3.Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій, вирішуються виключно на пленарних засіданнях ради.

50.4.Засідання постійних комісій ради протоколюються. Висновки, рекомендації та протоколи засідань постійних комісій ради  зберігаються весь термін діяльності ради відповідного скликання. Діловодство постійних комісій ради забезпечують їх голови та секретарі.

50.5.Інші питання, пов’язані з порядком створення, повноваженнями та діяльністю постійних комісій визначаються Положенням про постійні комісії ради, рішеннями ради.

Стаття 51. Склад постійних комісій ради

51.1.Рада обирає постійні комісії у складі голови, секретаря і членів комісії.

51.2.Депутат ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи членства у лічильній комісії та інших тимчасових комісіях.

51.3.Всі члени постійних комісій мають рівні права.

51.4.У випадках, зазначених Регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття радою відповідного рішення.

Стаття 52. Порядок обрання  складу постійних комісій ради

52.1.За пропозицією голови ради склад постійних комісій ради обирається за списком.

52.2.За результатами цього голосування оформляється відповідне рішення ради.

52.3.Персональний склад постійних комісій ради повинен містити :  назву всіх постійних комісій; прізвища, імена та по-батькові відповідних депутатів ради, номер округу.

 

Глава 3. Тимчасові контрольні комісії ради

 

Стаття 53. Правовий статус тимчасової контрольної комісії ради

53.1.Тимчасові контрольні комісії ради  обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо конкретно визначених радою питань в межах повноважень місцевого самоврядування.

53.2.Про утворення тимчасової контрольної комісії  рада приймає рішення де визначає :

53.2.1.Назву тимчасової контрольної комісії.

53.2.2.Завдання, мету і коло питань щодо контроль за якими тимчасова контрольна комісія створюється.

53.2.3.Кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії.

53.2.4.Термін діяльності тимчасової контрольної комісії ( на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи).

53.3.Рішення ради про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів ради від загального складу ради.

 

Глава 4. Виконавчий комітет ради

 

Стаття 54. Виконавчий комітет ради

54.1.Виконавчим органом ради є виконавчий комітет ради., який утворюється радою на строк її повноважень.

54.2.Виконвчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

54.3.Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою.

54.4.Персональний склад виконавчого комітету ради затверджується радою за пропозицією голови.

54.5.До складу виконавчого комітету входять селищний голова, заступник селищного голови, секретар та члени виконкому.

54.6.Очолює виконавчий комітет ради селищний голова.

54.7.До складу виконавчого комітету ради не можуть входити депутати ради крім секретаря ради.

 

Стаття 55. Повноваження виконавчого комітету ради

55.1.Виконавчий комітет ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

55.2.Виконавчий комітет ради  координує діяльність підприємств, установ та організацій що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.

 

Стаття 56. Організація роботи виконавчого комітету ради.

56.1.Основною формою роботи виконавчого комітету ради є його засідання.

56.2.Засідання виконавчого комітету ради скликаються селищним головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

56.3.Засідання виконавчого комітету ради є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету ради.

 

, РОЗДІЛ 4. ДЕПУТАТИ РАДИ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ

 

Глава1. Депутати ради

Стаття 57. Правові засади діяльності депутатів ради.

57.1.Порядок діяльності депутата ради, його права, обов’язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації»,  іншими законами України та цим Регламентом.

57.2.Депутат ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні за виборчими списками.

57.3.Повноваження депутата селищної ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутатів селищної ради.

57.4.Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради як представницького органу місцевого самоврядування.

57.5.Депутат ради має всю повноту прав, що забезпечують активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Стаття 58. Форми роботи депутат ради.

58.1.Діяльність депутата в раді включає :

58.1.1.Участь у пленарних засіданнях ради.

58.1.2.Участь  у засіданнях постійних комісій, тимчасових комісій ради, робочих груп до яких він обраний.

58.1.3.Виконання доручень ради та її органів.

58.1.4.Роботу з населенням селища та відповідного виборчого округу.

58.2.Депутат ради зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях ради та засіданнях її органів, до яких його обрано. 

Глава2. Форми реалізації депутатських повноважень.

Стаття 59. Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення.

59.1.Депутати ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

59.2.Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата ради до посадових осіб ради  і її органів, селищного голови, його заступника з питань які віднесені до відання ради, керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території селища,

59.3.Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на сесії ради або надана депутату ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії ради, не обговорюється і рішення за ним не приймається.

59.4.Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань , пов’язаних з його депутатською діяльністю до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території селища щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Стаття 60. Порядок подання та розгляд депутатського запиту.

60.1.Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів ради попередньо або на пленарному засіданні ради, як правило , у письмовій формі і з питань, які віднесені до відання ради.

60.2. При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні Ради головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів,які його підписали.

60.3. Розгляд депутатських запитів,як окреме питання,підлягає обов’язковому включенню до порядку денного пленарного засідання Ради після попереднього розгляду профільною комісією.

60.4.У депутатському запиті зазначається : прізвище, ім» я , по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса,коротка назва запиту,суть проблеми та вимог, підпис депутата ( депутатів), дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.

60.5. По кожному депутатському запиту рада приймає рішення.

60.6.Депутатський запит за необхідності обговорюється на пленарному засіданні ради.

60.7.Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення ради по запиту депутата ради.

Стаття 61. Відповідь на депутатський запит.

61.1.Орган або посадова особа до якої звернутий депутатський запит зобов’язані у встановлений радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату ради.

61.2.Якщо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути розглянутий у встановлений радою строк то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раду та депутата ради який вніс запит і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту.

61.3. Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні ради.

61.4. за результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення,якщо на цьому наполягає не менше однієї чверті від зареєстрованих на пленарному засіданні ради депутатів ради.

61.5.Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит,завчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні ради.

 

          Селищний голова                                                               А.А. Костиря