Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я 

LХ сесії шостого скликання

№ 886

Від 18.02.15року

Смт Нова Маячка

 

Про Програму

розвитку земельних відносин

по Новомаячківської селищній раді

на 2015 рік

 

Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В. про програму розвитку земельних відносин по Новомаячківській селищній раді на 2015 рік, протокол постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись Земельним Кодексом України, Податковим Кодексом України,  Законами України “Про землеустрій”, “Про оренду землі”, „Про охорону земель” та ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити  Програму розвитку земельних відносин по Новомаячківській селищній раді на 2015 рік  (додається).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                 А.А.Костиря  

 

 

                                                                                             Додаток

                                                                                             до рішення LХ сесії

                                                                                              Новомаячківської селищної ради

                                                                                              № 886 від 18.02.15 р.

 ПРОГРАМА

розвитку земельних відносин по Новомаячківської селищній раді на 2015 рік

ВСТУП.

Зміни, які відбуваються в нашій державі, потребують радикального розв'язання проблем раціонального використання та охорони землі. Проведення земельної реформи пов'язано із збільшенням землекористувачів і землевласників, виконанням великої кількості обґрунтувань, технічних розрахунків, виготовленням картографічних матеріалів, юридичного посвідчення прав на земельні ділянки, державної реєстрації, що вимагає і

відповідного фінансування, переважно за рахунок місцевого бюджету. Виникла потреба у розв'язанні проблем, що стосуються різних форм власності та господарювання, визначення ціни на землі, умов оренди та застави, плати за землю і т.д..

Головне завдання полягає в тому, щоб за допомогою правових норм, фінансово-економічних важелів забезпечити проведення робіт по землеустрою, створити автоматизований банк даних про власників землі і землекористувачів, екологічний напрям і структуру використання земельних ресурсів, підвищити відповідальність всіх суб'єктів господарювання на землі.

Сучасний стан розвитку земельних відносин на території селищної ради вимагає продовження розробки програми розвитку земельних відносин на 2015 рік. Основні напрямки програми розроблені на підставі чинного законодавства України .

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

Новомаячківська селищна рада з центром в смт. Нова Маячка розташована за 60 км від обласного центру м. Херсона, за 45км від райцентру м. Цюрупинськ. Населення складає біля 7450 чол., 3600 садиб.

Територія селищної ради займає площу 14182,6 га землі, в тому числі:

 землі селища – 1991,5га, земель сільськогосподарського призначення – 8185,68га, з них ріллі – 6913,0 га та інші землі. Підлягало розпаюванню і розпайовано ріллі – 5388,71 га.

Забезпечення розвитку відносин власності на землю.

На території с/ради більш як дві тисячі гектарів земель резервного фонду та запасу знаходяться у державній власності, тому для розвитку форм власності та раціонального використання земель необхідно провести розмежування земель державної і комунальної власності, визначення механізмів управління ними та  порядку придбання земельних ділянок для державних потреб та територіальної громади селища.

Станом на 01.01.15р. більше 2000 громадян селищної ради скористалися правом безплатної приватизації своїх присадибних ділянок, особистих селянських господарств та паїв. На території ради налічується 21 фермерське господарство та 9 орендарів, які мають у власності, праві постійного користування та орендують більш як 5018 га земель державної власності та паїв населення. Тому на протязі наступних років необхідно передбачити передачу для задоволення потреб населення у земельних ділянках для ведення особистих селянських господарств, фермерських господарств та для організації пасовищ.

Реалізацію громадянами, юридичними особами та громадою селища права власності на землю передбачається здійснювати шляхом:

- створення рівних можливостей для юридичних та фізичних осіб у набутті права власності на земельні ділянки ;

- створення можливості для кожного власника землі на свій розсуд розпоряджатися своєю власністю відповідно до закону;

- вилучення для державних потреб та потреб територіальної громади земельних ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб лише на підставі закону;

- надання орендарям земельних ділянок, що перебувають у державній та комунальній власності, право викупу цих ділянок.

Вдосконалення земельних відносин в сільськогосподарському виробництві.

З метою  раціонального і ефективного використання земель у сільськогосподарському виробництві передбачається ряд заходів:

-          провести розмежування земель державної та комунальної власності;

-          завершити перерозподіл земель запасу і резервного фонду, повністю

забезпечивши потреби громадян в земельних ділянках для ведення особистих селянських господарств, фермерських господарств, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби.

З метою переходу до ринкових відносин, більш ефективного використання землі провести стовідсоткову видачу державних актів на право приватної власності на землю.

Для раціонального використання земель у зоні степу, застосовування ресурсозберігаючих сівозмін, захисту родючого шару ґрунту від виснаження сільськогосподарське підприємство повинно мати розмір площею не меншою ніж 400 га. З цих причин необхідно завершити передачу у власність громадянам і юридичним особам земельних ділянок з резервного фонду та земель запасу з метою організації великотоварних сільськогосподарських підприємств..

Подальше реформування земельних відносин в селищі.

В умовах ринкових відносин головним є право власності на землю і майно. Найбільш ефективно в цих умовах використовується приватна власність, тому головним завданням щодо подальшого реформування земельних відносин в селищі є:

-          забезпечення безперешкодної реалізації прав громадянами, юридичними особами та державою права власності на землю;

-          створення умов для рівноправної участі громадян та юридичних осіб у ринку земель;

-          максимально можливого підвищення цінності земельних ділянок та створення належних умов для інвестування капітального будівництва, розвитку інженерної інфраструктури селища, впорядкування його території;

-          встановлення підвищених ставок земельного податку за використання наднормативних площ земельних ділянок.

В процесі реалізації основних напрямів здійснюватиметься:

-          земельно-кадастрова інвентаризація території селища, формування його раціональних меж;

-          розмежування земель державної та комунальної власності;

-          визначення переліку земельних ділянок, які підлягають продажу.

Землевпорядне забезпечення реалізації програми.

Земельна політика держави має бути реалізована шляхом науково обґрунтованого перерозподілу земель з формуванням раціональної системи землеволодінь і землекористувань, створенням екологічно сталих ландшафтів і агросистем. Рамками програми передбачено виконання таких видів землевпорядних робіт:

1.Проведення землевпорядних заходів по організації с/г виробництва, впровадження прогресивних форм організації управління землекористуванням, вдосконалення складу та розміщення земельних угідь.

2.Обгрунтування розміщення і встановлення меж територій з особливими природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами.

3.Складення проектів землеустрою.

4.Складення проектів нових та впорядкування існуючих територій землеволодінь і землекористувань.

5.Оновлення планово-картографічних матеріалів зйомок минулих років.

6.Розробка проектів розмежування земель державної і комунальної власності.

Складання планів земельно-господарського устрою селища.

За минулий період структура землекористування селища значно змінилася, що вимагає проведення робіт зі складання планів земельно- господарського устрою селища, який дозволить впорядкувати відомості про земельні ділянки та землекористувачів цих земельних ділянок, створити реальний банк та ринок землі, вирішувати питання забудови, планування та зонування, експлуатації інженерних мереж, управління земельними ресурсами селища.

Грошова оцінка земель.

Використання земель в Україні є платним. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель. Останній раз грошова оцінка земель смт Нова Маячка була проведена в 2000 році. Для  проведення об'єктивного оподаткування і ціноутворення земельних ділянок, необхідно кожні 6-7 років оновлювати грошову оцінку землі, що сприятиме нормальним земельним відносинам.

Формування території селища.

Проекти формування території селища  складаються з метою створення територіальних умов для самостійного вирішення селищною радою всіх питань місцевого життя. Обґрунтоване формування території селища дасть можливість упорядкувати адміністративно-територіальний поділ, вирішити питання соціального захисту населення (забезпечення пасовищами і городами), розміщення забудови, раціонального використання земель селища та ведення контролю за використанням і охороною земель. З цією метою передбачається розроблення і здійснення таких заходів:

-          формування резервних територій для розвитку населеного пункту;

-          створення сприятливих умов для розвитку ринку земель селища та залучення інвесторів у сферу капітального будівництва, в облаштування територій, у рекреаційну діяльність, у реконструкцію неефективних виробництв;

Інвентаризація земель.

Метою проведення інвентаризації земель селища та земель за межами населеного пункту є створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, оподаткування.

Протягом наступних 3 років передбачається провести інвентаризацію земель за межами населеного пункту.

Землевпорядне забезпечення проведення земельної реформи.

Для здійснення реформування земельних відносин в рамках реалізації програми передбачається:

-          здійснити межування земель з встановленням на місцевості меж територій з особливим природоохоронним, рекреаційним та заповідним режимами, меж селища, меж земельних ділянок громадян і юридичних осіб;

-          виявити землі сільськогосподарського призначення, які не використовуються власниками та землекористувачами і відповідно до законодавства вжити заходів щодо його перерозподілу;

-  провести консервацію малопродуктивних і техногенно забруднених земель;

-          розробити план земельно-господарського устрою території селища;

-          забезпечити виконання землевпорядних робіт, необхідних для проведення розмежування земель державної та комунальної власності;

-          провести роботи щодо картографування земельних угідь, ґрунтових  обстежень та розпочати комплекс обстежень техногенно забруднених земель.

Названа програма включає в себе заходи щодо реалізації основних напрямів розвитку земельних відносин в селищній раді на 2015 рік.

Фінансування Програми
 Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів  місцевого бюджету, державного бюджету, а також інших джерел, передбачених законами України.


                                                                  Додаток № 1  до Програми

                                                                                  розвитку земельних відносин

                                                                                  по Новомаячківської селищній раді                                                                                            на 2015 рік

 

Орієнтовані обсяги та джерела  фінансування програми

 

Джерела фінансування

2015рік

Кошти районного бюджету              ( тис. грн.)

0

Кошти місцевого бюджету

( тис. грн.)

203,441

Інші джерела

( тис. грн. )

0

Разом

203,441 

  

                                                                

                                                                           Додаток № 2 до Програми

                                                                                              розвитку земельних відносин

                                                                                              по Новомаячківської селищній раді                                                                                             на 2015 рік

 Заходи  Програми 

на 2015 рік.

п/п

Найменування  заходів

Термін

виконання

Джерела фінансування

Обсяги фінансува-ння  (тис. грн.)

1

Проведення проектних робіт по виготовленню генерального плану  населеного пункту

На протязі року

Місцевий бюджет

80,0

2

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за проведення топографо-геодезичної зйомки та  проектних робіт по виготовленню генерального плану  населеного пункту

На протязі року

Місцевий бюджет

123,441

4

Разом

 

 

203,441