Рішення сесії

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

    ХХХІХ сесії  шостого скликання

 

Від  21.06.13 р.                                       № 574

Смт.Нова Маячка

Про встановлення ставок місцевих податків

та   зборів  на  території  Новомаячківської

селищної     ради        на       2014    рік

З метою реалізації державної політики з питань розвитку та підтримки малого підприємництва, відповідно до глави І розділу ХІУ Податкового кодексу України зі змінами , внесеними Законом України від 04.11.2011 року № 4014 – ІУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування , обліку та звітності » , керуючись пунктом 293.2 ст. 293 Податкового кодексу Украіни ,п1,п.4р.ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону Украіни від 04.11.2011 року № 4014-УІ , враховуючи висновки та рекомендації постійної  комісії  з  питань  планування, бюджету, фінансів та комунальної власності, керуючись пунктом 24 статті 26, статтями 59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна   рада

                                                                     В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити базовий звіт про результативність регуляторного акту та оприлюднити не пізніше 10 днів офіційному сайті селищної ради в мережі Інтернет, на дошці оголошень селищної ради.

2. Встановити ставки єдиного податку  для фізичних осіб – підприємців:

- для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

3. Затвердити Положення про місцеві податки і збори на 2014 рік (згідно додатку).

4. Вважати таким, що втратять чинність з 01 січня 2014 року

     рішення ХХІУ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання  від     

     27.06.2012 року      № 384 « Про встановлення місцевих податків та зборів на території    

     Новомаячківської селищної ради на 2013 рік ».

5. Відповідальність за надання відомостей до ДПІ у Цюрупинському районі по місцевих    

    податках і зборах покласти на  головного бухгалтера Новомаячківської селищної ради

    Демиденко О.В.

6. Встановити строк введення в дію даного рішення з 01.01.2014 року.

7. Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну   депутатську  комісію     

   з   питань  планування, бюджету та фінансів .

 

Селищний голова                                                                       А.А. Костиря

 Додаток 2

до рішення ХХХІХсесії

селищної ради шостого   

 скликання

№ 574 від 21. 06.2013 року

П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

на  2014 рік                                                          

1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Платники податку                                                                                                                                                    

1.1. Платниками податку є фізичні та  юридичні  особи,  в тому   числі нерезиденти,  які  є  власниками  об'єктів  житлової нерухомості, розміщеної на території Новомаячківської селищної ради                                                                                                                                                   

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:                                                                                                                                    а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній  частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;                                                                                                              б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній  сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;                                                                                                                                                                                             

в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку

    2. Об»єкт оподаткування                                                                                                                                                                          

2.1. Об'єктом    оподаткування    є    об'єкт    житлової нерухомості.                                                                                     

2.2. Не є об'єктом оподаткування:                                                                                                                                                  

а) об'єкти житлової нерухомості,  які перебувають у власності держави або територіальних  громад (їх спільній власності);                                                                                                                                                                                               б) об'єкти  житлової  нерухомості,  які  розташовані  в зонах відчуження та безумовного  (обов'язкового)  відселення,  визначені законом;                                                                                                                                                           в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;                                                                                                                                  

г) садовий  або  дачний будинок,  але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;                                                                                                                                                      ґ) об'єкти житлової нерухомості,  які  належать  багатодітним сім'ям  та  прийомним  сім'ям,  у  яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю;                                                                                                                                                             

д) гуртожитки.                                                                                                                  

 3. База оподаткування                                                                                                                                                                  

3.1. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості.                                                                        

3.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.                                                                                        

3.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.                                                                                                                                                            3.4. У разі наявності у платника податку кількох об'єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об'єктів.                                                                                 4. Пільги із сплати податку.                                                                                                                                                          

4.1. База оподаткування об'єкта житлової нерухомості,  що перебуває  у   власності  фізичної  особи   -   платника   податку, зменшується:                                                                                                                                               а) для квартири - на 120 кв. метрів;                                                                                                                                              

б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.                                                                                                                     

Таке зменшення  надається  один  раз  за  базовий  податковий (звітний) період і застосовується  до об'єкта житлової нерухомості, у   якій   фізична   особа   -  платник  податку  зареєстрована  в установленому законом порядку,  або за вибором такого платника  до будь-якого  іншого об'єкта житлової нерухомості,  який перебуває в його власнос                                                                                                                                            

5. Ставка податку.                                                                                                                                          

5.1. Ставки податку  становить за 1 кв.  метр житлової площі об'єкта житлової нерухомості: для квартир,  житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів,та  житлових  будинків,  житлова  площа  яких не перевищує 500 кв. метрів-  1 відсоток  розміру мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  законом  на 1 січня звітного (податкового) року; для квартир,  житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових  будинків,  житлова площа яких перевищує 500 кв.  метрів-  2,7   відсотка   розміру   мінімальної заробітної   плати,  встановленої  законом  на  1  січня  звітного (податкового) року.                                        

 6. Податковий період                                                                                                                                                 

6.1. Базовий   податковий   (звітний)   період   дорівнює календарному року.                                              

7. Порядок обчислення суми податку                                                                                                                  

7.1. Обчислення суми податку з об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості.                                                                                                                    

7.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.                                                                                             7.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об'єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку. Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту                                                                        

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності це положення, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна  станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.                                                                                                                                                                             

7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.                                                                                                                                             

7.6. У разі набуття права власності на об'єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об'єкт.                                                                                                                                                             

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

8.1. У разі переходу права власності на об'єкт  оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта  оподаткування і зараховується до бюджету Новомаячківської селищної ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ).

10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до  30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.                                                                                                       

2. Положення про  паркування  транспортних засобів на території смт. Нова Маячка

  1. Загальні положення

Положення про паркування транспортних засобів на території смт Нова Маячка розроблено відповідно до Податкового Кодексу України, для найбільш ефективного використання правових норм закріплених в Податковому законодавстві.

                                                                 2.Платники податку                                                                                                                         

Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва),
фізичні особи – підприємці , які згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

3. Об’єкт оподаткування

Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".  

                                                4. База оподаткування

Базою оподаткування є площа земельної ділянки , відведена для паркування , а також площа комунальних гаражів , стоянок , паркінгів ( будівель , споруд , їх частин ) , які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.                  

                                                           5.Ставка податку

          Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі   0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.                                                                 

                                                               6. Порядок обчислення податку

            При визначенні ставки збору селищна рада враховує місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність.

                                                          7. Строк та порядок сплати збору

Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа
(включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний)квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки ,визначені для квартального податкового періоду. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов'язаний Зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки

                                                         8.Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

                                                       9. Прикінцеві положення

Положення про  паркування транспортних засобів на території смт Нова Маячка вступає в законну силу з моменту прийняття рішення територіальної громади селища, але не раніше 1 січня 2012 року.

Внесення змін і доповнень до ПОЛОЖЕННЯ, затвердження ставки податку  розглядається на  засіданнях територіальної громади селища та затверджується її рішенням, але не пізніше 1 січня наступного року.

ПОЛОЖЕННЯ діє виключно на території селища Нова Маячка .

3. Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території смт. Нова Маячка                                                                                                                                                                                  Загальні положення

Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території смт Нова Маячка розроблено відповідно до Податкового Кодексу України, для найбільш ефективного використання правових норм закріплених в Податковому законодавстві.                                                                                                                                           

                                            2.Платники податку

2.1.Платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б)діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в)торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г)діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

2.2.Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з
надання платних послуг такі суб'єкти господарювання:

а)аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б)розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

в)фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г)фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, такі продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д)суб'єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами -
інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

е) суб'єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;                                             є) суб'єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб'єкту;                                                                                                                                            

 ж)суб'єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з)підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.                                                                                                              Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб'єкти господарювання, які провадять комп'ютерні та відеоігри.

3. Порядок придбання торгового патенту

Для провадження передбачених цією статтею видів підприємницької діяльності суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:  

а)   найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);                                       

 б)  юридична адреса (місцезнаходження) суб'єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);                                                                                                                                                                               

в)   вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

г)    вид торгового патенту;

д) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

є) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

ж) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

з) період, на який придбається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

Відомості, наведені в поданій суб'єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій суб'єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред'явлені суб'єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.

У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб'єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб'єкту господарювання.Торговий патент видається особисто фізичній особі - підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.   У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.  Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб'єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

           Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти. У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб'єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент. .Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них. Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються
центральним органом державної податкової служби.

4.Об*єкт оподаткування

З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:          а)поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв'язку, і фурнітура до них; б)товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури; в)готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев'язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;                                                                                                                         г)зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське г)вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;                                                                                                                           д)проїзніквитки                                                                                                                                                                          є) зошити.

 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, виднів установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

5. Ставка збору

      Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється селищною радою (далі у цьому пункті - органами місцевого самоврядування) з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі - мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлюється в межах селища Нова Маячка 0,1 розміру мінімальної заробітної плати. Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється в розмірі 0,4 мінімальної   заробітної плати залежно від місця розташування таких пунктів продажу. Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) - розмір мінімальної заробітної плати;

для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда; для проведення інших оплатних розважальних ігор - розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.                                                                                                                                     Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням
короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

6.Порядок та строки сплати збору

6.1.Порядок сплати збору платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б)   здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в)   здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г)   здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, - за місцем провадження такої діяльності.

6.2.Строки сплати збору:

а)за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б)   за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в)   за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту суб'єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

 Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового Кодексу України.

                                               7. Строк дії торгового патенту

Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п'ятнадцяти календарних днів.

Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

У разі невнесення суб'єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.Суб'єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Кодексу підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб'єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

                                                  8. Прикінцеві положення

Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території смт Нова Маячка вступає в законну силу з моменту прийняття рішення територіальної громади селища, але не раніше 1 січня 2012 року.

Внесення змін і доповнень до ПОЛОЖЕННЯ, затвердження ставки податку  на наступний рік розглядається на  засіданнях територіальної громади селища та затверджується її рішенням , але не пізніше 1 січня наступного року.

ПОЛОЖЕННЯ діє виключно на території селища Нова Маячка .

                                           Туристичний збір

1.Платниками збору є громадяни України , іноземці , а також особи без громадянства , які прибувають на територію смт. Нова Маячка на якій діє рішення селищної ради про встановлення туристичного збору, та отримують  ( споживають ) послуги з тимчасового проживання ( ночівлі ) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк , що являється  базою справляння туристичного збору.                                                             1.2.Платниками збору не можуть бути особи які :                                                                                       а) постійно проживають , у тому числі на умовах договорів найму  у смт. Нова Маячка ;                                                                    б) особи , які прибули у відрядження ;                                                                                                                                                  в) інваліди , діти – інваліди та особи , що супроводжують інвалідів І групи або дітей – інвалідів     ( не більше одного супроводжуючого ) ;                                                                                                                                                                         г) ветерани війни ;                                                                                                                                                                             д) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ;                                                                                                        є) особи які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати .

2. Ставка збору

2.1. Ставка встановлюється у розмірі 1% до бази справляння збору.

2.2. Базою справляння збору є вартість усього періоду проживання ( ночівлі ) в місцях за вирахуванням податку на додану вартість.

3.Податкові агенти

3.1 Справляння збору може здійснюватися податковими агентами ,а саме :

а) адміністраціями готелів , кемпінгів , мотелів , гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу , санаторно – курортними закладами  ;

б) квартирно – посередницькими організаціями , які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки  ( квартири ) , що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму ;

в) юридичними особами або фізичними особами  ( підприємцями ) , які уповноважуються селищною радою справляти збір на умовах  договору укладеного з Новомаячківською селищною радою.

4. Особливості справляння збору

4.1.Податкові агенти справляють збір під час надання послуг , пов’язаних з тимчасовим проживанням ( ночівлею ) , і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку ( квитанції ) на проживання .   

                                                      5.Порядок сплати збору

       5.1.Збір сплачується до селищного бюджету авансовими внесками до 30 числа ( включно ) кожного місяця ( у лютому до 28 ( 29 ) включно ). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації . Остаточна сума збору , обчислена відповідно до податкової декларації за звітний ( податковий ) квартал ( з урахуванням фактично внесених авансових платежів ) , сплачується у строки , визначені для квартального податкового періоду.

        5.2. Податковий агент , який має підрозділ без статусу юридичної особи , що надає послуги з тимчасового проживання ( ночівлі ) не за місцем реєстрації такого податкового агента , зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента  туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

            5.3.Базовий податковий ( звітний) період дорівнює календарному кварталу.

  

 Додаток 1

до рішення ХХХІХсесії

селищної ради шостого                       

 скликання

№ 574 від 21.06.2013 року

 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту -

проекту рішення Новомаячківської селищної  ради

«Про встановлення  місцевих податків та зборів на території Новомаячківської селищної ради на 2014 рік» »

 

1.Вид та назва регуляторного акту:

Проект рішення  Новомаячківської селищної  ради «Про встановлення  місцевих податків та зборів на території Новомаячківської  селищної ради на 2014 рік»

 2.Назва виконавця заходів базового відстеження:

Виконавчий комітет селищної ради.

3.Цілі прийняття акту:

Метою прийняття цього регуляторного акту є встановлення в смт. Нова Маячкам місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок та отримання до бюджету Новомаячківської селищної ради відповідних надходжень.

4.Строк виконання заходів з відстеження:

20.05.2013 - 20.06.2013

5. Тип відстеження:   базове відстеження.

6.Методи одержання результатів відстеження:статистичний

 - вивчення умов здійснення господарської діяльності по видах, по яких встановлюються ставки єдиного податку;

 - вивчення  динаміки кількості суб’єктів господарювання в розрізі видів діяльності, по яких передбачено встановлення ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

 -   вивчення умов надання послуг операторами паркування на майданчиках для паркування  згідно норм Податкового кодексу України;

 -   вивчення умов надходження туристичного збору до селищного бюджету   в розрізі об’єктів оподаткування.

 

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи даних: відстеження результативності регуляторного  акта здійснювалось на основі:

- Податкового кодексу України,

-Указу Президента України від 03.07.1998 р. № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (із змінами і доповненнями),

 - діючих рішень   селищної ради  :

     рішення ХХІУ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання  від    

     27.06.2012 року   № 384 « Про встановлення місцевих податків та зборів на території   

    Новомаячківської селищної ради на 2013 рік ».

  

  8.  Кількісні та якісні значення показників результативності акту  :

Показники результативності дії

            регуляторного акту                                                           2012  -2013     

 

1. Надходження до міського бюджету місцевих податків

 і зборів, разом, тис.грн                          2012 рік – 1187,2;2013 рік-355,4

 1.1.надходження збору за провадження деяких видів

підприємницької діяльності             2012- 7,0;  2013 –3,0                                                                

 

 1.2.надходження збору за місця для паркування

 транспортних засобів                                                                           

 1.3.надходження туристичного збору                                                                         -

 1.4.надходження єдиного податку                      2012 рік -133580; 2013 – 80 000;

 1.5.надходження податкуна нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки                                                                                     -

2.Кількість платників місцевих податків і зборів, на

яких розповсюджується дія регуляторного акту,

всього тис.грн.:                                                                                   -                               -

 2.1.платників збору за провадження деяких видів

підприємницької діяльності                                                                -                             -

 2.2.платників збору за місця для паркування                                    

транспортних засобів                                                                                                 -

 2.3. платників туристичного збору                                                                              -

 2.4. платників єдиного податку                                                         -                           -          

 2.5. платників податкуна нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки                                                                                -      

3.Розмір коштів і час, що витрачатимуться платниками

місцевих податків і зборів, пов’язаними з виконанням

вимог регуляторного акта                                                                                            *

4.Рівень проінформованості суб’єктів господарювання

та\або фізичних осіб з основних положень акта, %                                                        -

5.Кількість придбаних патентів на здійснення торговельної

діяльності та діяльності з надання платних послуг                                                   -  

6.Площа земельних ділянок, відведена для паркування                                       -

7.Кількість паркомісць                                                                                              -      

  

* Розмір коштів і час, що витрачатимуться платниками місцевих податків і зборів, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акту:

 - розмір коштів  визначається на підставі Податкового кодексу України;

 - час, який витрачають платники місцевих податків і зборівне залежить  від їх розміру.

 9.Оцінка результатів реалізація регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Основним показником результативності регуляторного акту є збільшення надходжень до селищного бюджету.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить:

  - поповнення дохідної частини селищного бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку  селищної ради;

  - недопущення ухилення від оподаткування окремих суб’єктів підприємницької діяльності, де розрахунки між продавцем і покупцем здійснюються за готівкові кошти, а також існують труднощі у визначені достовірності суми доходів та здійснення контролю за такими доходами;

 - упорядкування стану паркування транспортних засобів, покращення дисципліни оплати зборуза місця паркування транспортних засобів;

 - збільшення суспільних благ у населених пунктах селищної ради.

 

 Селищний голова                                                               А.А.Костиря

 

 Головний бухгалтер                                                           О.В. Демиденко

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                Р І Ш Е Н Н Я

    ХХХІХ сесії шостого скликання

Від  21.06.13 р.                                               № 586

смт. Нова Маячка

 

Про розпорядження селищного голови                                                                

прийняті в міжсесійний період  

            Заслухавши інформацію селищного голови Костиря Андрія Андрійовича про розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період , відповідно до ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А : 

             Затвердити розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період  :

  1. З основної діяльності  з № 52 по № 61
  2. З особового складу  з  № 24 по №  34(А)-К

 ( Перелік додається )

  Селищний голова                                                                А.А. Костиря

                                                                                                                                                           ОДАТОК

                                                                                  До рішення ХХХІХ сесії шостого  скликання № 586  від 21.06.13 р.

 

П Е Р Е Л І К

                  розпоряджень селищного голови, прийнятих в міжсесійний період

 

_________________________________________________________________

№№

п/п   Назва розпорядження                                                                         Індекс             Дата

З особового складу :            

1. Про надання щорічної основної відпустки Волошко О.С.                      24            07.05.13

2. Про надання щорічної основної відпустки Спільному Є.Л.                   25            07.05.13

3. Про надання щорічної основної відпустки Куренкову В.В.                   26            07.05.13

4. Про надання щорічної основної відпустки Галкіну В.О.                        27            07.05.13

5. Про надання щорічної основної відпустки Саніній І.В.                          28            07.05.13

6. Про надання щорічної основної відпустки Бєлаш В.В. .                         29            07.05.13

7. Про надання щорічної основної відпустки Саніну С.М.                         30            08.05.13

8. Про доплату за вислугу років Пісковцовій І.І.                                       31            08.05.13

9. Про відрядження Бучневої К.В.                                                               32            17.05.13

10. Про оплату праці у вихідні та святкові дні                                           33            21.05.13

11. Про надання додаткової оплачуваної відпустки Галкіній Т.В.           34            23.05.13

12. Про надання додаткової оплачуваної відпустки Бондаренко С.Ф.    34(А)       31.05.13

                                              

З основної діяльності:

1. Про внесення змін до помісячного розпису асигнувань ( за                 52            07.05.13

    винятком  надання кредитів з бюджету ) загального фонду

     Новомаячківської селищної ради

2. Про виконання адміністративного стягнення  у виді громадських

    робіт  за вироком  Цюрупинського районного суду відносно

    Мартинова М.С.                                                                                         53            07.05.13

3. Про виконання адміністративного стягнення  у виді громадських

    робіт  за вироком  Цюрупинського районного суду відносно

    Левіна В.І.                                                                                                   54            17.05.13

4. Про відзначення в селищі 22-ї річниці Незалежності України             55              22.05.13

5. Про організацію виконання в селищі рішення Ради регіонів                                                            

     від 21.03.2013 року                                                                                   56             22.05.13

6. Про проведення навчання по локалізації та ліквідації лісових            57               22.05.13

    пожеж

7. Про селищний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми                                     

    Економічних реформ на 2010- 2014 роки «Заможне суспільство ,                                 

    конкурентоспроможна економіка , ефективна держава»                      58            22.05.13

8.Про заходи щодо  охорони  врожаю зернових та грубих кормів від                                                  

    пожеж у 2013 році                                                                                     59            24.05.13

9. Про селищний план дій з керівництва роботи по ліквідації                                                                  

    наслідків підтоплення                                                                              60              24.05.13

10. Про скликання ХХХІХ сесії Новомаяківської селищної ради

     шостого скликання                                                                                  61              27.05.2013

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІХ сесії шостого скликання

Від 21.06.2013 р.                                              №   582

Смт.Нова Маячка

Про затвердження Програми поводження з 

тваринами та регулювання  чисельності безпритульних 

тварин у смт Нова Маячка на 2013-2016 рр.

 З метою впровадження дієвих заходів по захисту тварин від жорстокого поводження та гуманного ставлення до них, відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин в смт Нова Маячка на 2013-2016 рр.  (далі - Програма, додається). 

2. Директору СКП «Сількомунгосп» (Толстому В.В.) щороку до 31 січня надавати інформацію до селищної ради про хід виконання Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну депутатську комісію з питань економічного та соціального розвитку селища Нова Маячка.

 Селищний голова                                                          А.А. Костиря

 Перелік

завдань і заходів Програми
поводження з тваринами та регулювання чисельності
безпритульних тварин у смт Нова Маячка на 2013-2016рр.

 

п/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

 

Всього

У тому числі за роками

2013

2014

 2015

2016

1

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Розробка проекту створення притулку для тварин

2013-2014

 

 

 

 

 

 

2

Будівництво 

притулку для безпритульних тварин

2014-2016

комунгосп

 

 

 

 

 

3

Утримання безпритульних тварин в притулку

постійно

комунгосп

 

 

 

 

 

4

Надання послуг з відлову та стерилізації безпритульних

тварин

постійно

комунгосп

 

 

 

 

 

5

Придбання а/м

2014-2015

комунгосп

 

 

 

 

 

6

Сіткомети – 1 од.

2013-2014

комунгосп

 

 

 

 

 

 

 

7

Шприцімети – 1 од.

2013-2014

комунгосп

 

 

 

 

 

 

8

Спецобладнання для відлову тварин

2014-2015

комунгосп

 

 

 

 

 

 

 

9

Оплата послуг з надання ветеринарної допомоги безпритульним тваринам

постійно

комунгосп

 

 

 

 

 

 

10

Придбання транквілізаторів та дезінфікуючих засобів, проведення лабораторних досліджень по виявленню інфекційних захворювань тварин, вакцини проти сказу

постійно

комунгосп

 

 

 

 

 

 

11

Забезпечення функціонування служби збору загиблих тварин та їх кремація

постійно

комунгосп

 

 

 

 

 

 

12

Створення місць вигулу собак у районах міста

2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

13

Реєстрація собак відповідними службами

постійно

 

 

 

 

 

 

 

14

Висвітлення проблем поводження з тваринами в засобах масової інформації

постійно

викон-ком

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

Затверджено
рішенням селищної ради
від___________________

Програма
поводження з тваринами та регулювання чисельності 
 безпритульних тварин у смт. Нова Маячка на 2013-2016 рр.

Зміст

1. Загальні положення.

2. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання.

3. Мета Програми.

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми.

5. Перелік заходів і завдань Програми.

6. Очікувані результати, ефективність Програми.

7. Обсяги та джерела фінансування.

8.  Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

9. Основні терміни.

         

1.Загальні положення

         Одним із важливих критеріїв приналежності до європейської цивілізації є ставлення суспільства до тварин. Прийняття Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.06 відбиває якісне зрушення в громадській свідомості, коли проблема захисту тварин від жорстокого поводження переходить до розряду соціально значущих. Закон України спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та укріплення моральності й гуманності суспільства і означає перший крок уперед назустріч становленню в Україні по-справжньому гуманного і цивілізованого суспільства.

        Необхідність розроблення Програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин у смт.Нова Маячка на 2013-2016 рр. (далі Програма) викликана неврегульованістю поводження з тваринами, що в свою чергу призводить до поширення інфекційних та паразитарних хвороб серед людей, джерелом збудників яких є тварини(собаки), погіршення санітарно-епідеміологічного стану селища, якості життя мешканців і гостей селища, загибелі тварин та жорстокого поводження з ними.

        Велика кількість безпритульних тварин на вулицях селища призводить до надзвичайних ситуацій: дорожньо - транспортних пригод, розповсюдження інфекційних захворювань тощо, спричиняє загрозу здоров’ю людей.

На даний час основні норми щодо поводження з тваринами регулюються Законами України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб».

2.Склад проблеми та обґрунтування

необхідності її розв’язання

       Безпритульними вважаються  тварини, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях та в інших громадських місцях.

Безпритульні тварини в селищі становлять водночас значну небезпеку для здоров’я людей, часто є носіями небезпечних для них інфекцій збудників паразитарних хвороб. Останнім часом збільшилась кількість людей, постраждалих від нападів безпритульних тварин. Також існує проблема, пов’язана із зростанням чисельності безпритульних тварин, яка повинна бути вирішена. Забезпечення належних умов утримання домашніх тварин та поводження з ними, регулювання чисельності безпритульних тварин повинно мати комплексний та науково обґрунтований підхід. Це має бути робота у різних напрямках, у якій повинні бути об’єднані зусилля як небайдужих громадян, так і представників державних структур.

       Проблема безпритульних тварин турбує керівництво селища, пересічних громадян, екологів, захисників тварин. При цьому у всіх єдина ціль - зробити так, щоб кількість безпритульних тварин на вулицях селища зменшилася, а методи досягнення цілі не суперечили принципам гуманізму. Щодо масштабів проблеми слід зазначити, що популяція безпритульних тварин зростає з кожним роком.

        Проблема великої кількості безпритульних тварин до цього часу має місце та не вирішена на вулицях смт Нова Маячка, що призводить до нестатків, хвороб та загибелі самих тварин. Разом з тим, велика кількість безпритульних тварин погіршує санітарно-епідеміологічний та епізоотичний стан селища, сприяє розповсюдженню сказу та інших хвороб, створює інші проблеми для мешканців селища.

         Склад безпритульних тварин можливо поділити на дві групи (категорії):

1) тварини загублені і покинуті - це одиночні, зазвичай породні або напівпородні, що мали господаря і дім, але з різних причин втратили їх;

2) тварини потомствені вуличні зграї – це ті, що живуть більш - менш постійним складом на визначеній території, що забезпечує їх необхідними умовами для життя.

Популяція безпритульних тварин поповнюється за рахунок:

- розмноження безпритульних тварин;

- тварин, які мали власника, але були загублені, викинуті на вулицю, покинуті в місцях несанкціонованого продажу тощо;

-  безпритульних тварин, які мігрували з інших сіл на так звані «вільні території».

      Ці тварини в спільності своїй утворили складну, саморегульовану систему – популяцію, найменшою ланкою якої є зграя. За століття популяція виробила природні механізми боротьби за своє існування із зовнішнім тиском: конкурентами, хворобами та інше. Без урахування цієї обставини неможливо впливати на процеси, що відбуваються при взаємодії популяції тварин та людського суспільства.

   Підставою для розробки Програми є ціла низка невирішених питань у цій сфері:       

1. Бездіяльністю комунального підприємства у сфері поводження з тваринами. До того ж, боротися із збільшенням чисельності безпритульних тварин шляхом відлову і знищення протизаконно та нераціонально. Це призводить до конфлікту з популяційними законами природи, за якими чисельність зграй відновлюється, тобто забезпечується відтворення популяції. Жорстокість методу (зменшення зграї) викликає численні скарги населення. Таким чином проблема не вирішується принципово, а чисельність безпритульних тварин не зменшується.

2. Не вирішені питання утримання і поводження з домашніми тваринами без заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині.

3. Відсутня система відповідальності власників тварин на законодавчому рівні.

4. Відсутній повний облік тварин, що знаходяться у володінні у населення та на підприємствах.

5. Відсутність в селищі притулку для безпритульних тварин.

6. Відсутність обладнаних майданчиків для вигулу собак.

7. Недостатнє інформування населення та недостатнє виховання громадян щодо гуманного ставлення до тварин.

За методом, який впроваджено у більшості розвинутих країн світу, безпритульних тварин стерилізують у притулках, де вони отримують ветеринарну допомогу, щеплення від сказу, обробляються від паразитів та після всіх цих процедур відпускаються на колишнє місце проживання. Це покладено в основу науково – обґрунтованої, ефективної, морально спроможної Програми, що враховує місцеву специфіку.

3. Мета Програми

Основною метою Програми є координація дій органів місцевої влади, суб’єктів господарювання та активізація населення для створення умов, що сприятимуть наведенню порядку щодо питань утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами, обмеження їх шкідливого впливу на благоустрій селища та здоров’я людини, відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Програма направлена на зменшення кількості безпритульних тварин в смт Нова Маячка на основі гуманного та відповідального ставлення до них, визначення прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб, які опікуються безпритульними тваринами.

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми

1. Виловлені за спеціальною методикою тварини підлягають карантинуванню на карантинному майданчику, розташованому на спеціально відведеній території притулку. Притулок для тварин повинен бути створений неподалік від дороги з твердим покриттям біля селища для того, щоб до нього легко було дістатися.

За основу методики відлову прийняте наступне.

Відтворення зграй (заміщення тварин, які з різних причин зникли зі зграї) відбувається або цуценятами з тієї ж зграї, або «зайвими» тваринами із сусідніх територій. Перешкодити першому можна, стерилізуючи зграю повністю і одночасно в 2 - 3 наступних дні. Перешкодити другому можна, організуючи процес стерилізації по спіральній лінії, що розкручується з центру селища. Після стерилізації собача зграя повністю повертається на місце колишнього мешкання. Собаки стають епідеміологічно безпечними (щеплені після стерилізації), створюють значно менше шуму і не дають приплоду. Через певний час починається значне природне зменшення їх чисельності. Заміщення «вибулих» нестерилізованими неможливо, оскільки навколо вже стерилізовані зграї, собаки почнуть зникати з вулиць.

2.Тимчасовій ізоляції підлягають тварини в разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно - епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншим свійським тваринам.

Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо свійська тварина є небезпечною для оточуючих. Тимчасово ізольовані свійські тварини протягом 7 - 15 днів з дня вилову мають бути обстежені. Стосовно стану їх здоров’я ветеринарнимлікарем надається висновок. Після сплати витрат на утримання та обстеження тварини повертаються власникам, а в разі виявлених обставин, що можуть загрожувати життю та здоров’ю оточуючих, передаються спеціалізованим організаціям для подальшого лікування чи умертвіння. Повернені власникам тварини підлягають щепленню проти сказу.

Вилов безпритульних тварин здійснюється комунальним підприємством, за відсутністю сторонніх осіб із 5-ї до 7-ї години або після 20-ї години (влітку - після 22-ї години).

3. До роботи з вилову безпритульних тварин допускаються особи, які досягли 21-річного віку, не перебувають на обліку з приводу психічного захворювання, алкоголізму або наркоманії та не притягувалися до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, пройшли курс спеціальної підготовки і одержали відповідні посвідчення.

Підставою усунення працівника з вилову безпритульних тварин з роботи може бути одноразове грубе порушення правил гуманного ставлення до тварин.

При проведенні кадрової політики відносно ловців тварин враховується думка зацікавлених громадських організацій.

Контроль за поводженням з тваринами під час вилову можуть здійснювати представники громадських організацій.

Вилову підлягають всі, без винятку, безпритульні тварини. Не підлягають вилову тварини, які раніше були простерилізовані та повернені до попереднього місця помешкання, візуально ідентифіковані та тавровані.

Вилов безпритульних тварин може проводитися із застосуванням сітки, сачка чи інших незаборонених приладів, які не завдають загрози здоровим тваринам, згідно з чинним законодавством. У тих випадках, коли тварину неможливо виловити з допомогою вищезазначених способів, слід застосувати обезруховування тварини (з дозволу відповідального за відлов ветлікаря). У разі потреби ловець зобов’язаний  надавати  тваринам першу допомогу.

Цуценята повинні виловлюватися і доставлятися разом із сучкою.

Час між виловом і транспортуванням тварин до притулку не повинен перевищувати 3-х годин.

Працівникам служби відлову забороняється:

- використовувати методи відлову, технічні пристрої і препарати, що травмують тварин або небезпечні для їхнього життя і здоров’я;

- привласнювати собі відловлених тварин, продавати і передавати їх приватним особам або іншим організаціям з будь-якою метою;

- знімати собак з прив’язі;

- використовувати приманки та транквілізатори без дозволу державного ветеринарного лікаря.

Транспортування тварин, яких відловили, повинно здійснюватись на спеціально обладнаних для розміщення тварин автомобілях. При завантаженні, транспортуванні і вивантаженні тварин повинні використовуватися пристрої і прийоми, що запобігають травмам, каліцтву або загибелі тварин. Спецавтомобіль для транспортування безпритульних тварин повинен бути технічно справний, укомплектований набором індивідуальних переносних кліток для тварин, підлога автомобіля має бути обладнана таким чином, щоб тварина могла на ній безперешкодно стояти, аби на ньому могли вільно переміщуватися для завантаження та розвантаження мобільні, міцні, пронумеровані клітки. Вони мають бути добре закріплені, аби уникнути хитання під час їзди.

Автомобіль має забезпечувати безпеку, захист тварин від погодних умов, обладнаний природною вентиляцією, мати набір ветеринарних засобів для надання екстреної ветеринарної допомоги тваринам (для того у складі бригади має бути ветлікар). При необхідності тварини забезпечуються питною водою.

Щодня після кожного вилову і транспортування безпритульних тварин кузов спецавтомобіля, а також устаткування і переносні клітки миються і дезінфікуються.

4. У випадку вилову загублених тварин інформація повинна знаходитись у базі даних Притулку.

5. Виловлені бродячі тварини протягом 5 - 15 днів з дня їх вилову утримуються на карантинному майданчику у спеціалізованому притулку комунальним підприємством, що здійснює вилов тварин. Безпритульні тварини, що знаходяться у притулку, підлягають обов’язковій стерилізації, вакцинації від інфекційних захворювань обстеженню на паразитарні хвороби (у т.ч. дирофіляріоз).

6. Якщо протягом місяця з моменту заявлення про затримання безпритульної тварини не буде виявлено її власника або він не заявить про своє право на неї, право власності на цю тварину переходить до особи, в якої вона була на утриманні та в користуванні. У разі відмови особи, у якої безпритульна тварина була на утриманні та в користуванні, від набуття права власності на неї, ця тварина переходить у власність територіальної громади, на території якої її було виявлено, та знаходиться під опікою волонтерів, що будуть залучені громадською організацією до виконання заходів, що передумовлені Програмою.

7. Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, здійснюється методами біостерилізації або біологічно обґрунтованими методами згідно із Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

8. У разі небезпечної хвороби чи агресивності тварини використовуються методи евтаназії. При умертвінні тварин необхідно зважати на те, що умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин; забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводить до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, застосування курареподібних препаратів, перегріву та інших больових методів. Евтаназія безпритульної тварини проводиться у ветеринарній клініці притулку виключно у разі травми або хвороби, що не сумісні з життям та у разі агресивності, що не підлягає корекції. Приміщення, де проводиться евтаназія тварин, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються тварини.

9. Кошти, які передбачені даною Програмою, спрямовуються на створення та обладнання майданчиків на вигул собак, визначення місць для вигулу собак, створення та утримання притулку для тварин з карантинним майданчиком, переміщення до нього безпритульних тварин та надання послуг з відлову тварин для їх подальшої стерилізації, щеплення та утримання, лікування.

Розбудова органами місцевого самоврядування притулку для безпритульних тварин, а також підтримка діяльності громадських організацій - захисників тварин є гуманним та моральним шляхом вирішення проблеми.

10. Необхідність висвітлення проблем поводження з тваринами в засобах масової інформації: випуск листівок та плакатів, розміщення інформації у газетах, створення відповідного сайту в Інтернеті.

5. Перелік заходів і завдань Програми

Для досягнення мети Програми передбачається розв’язати такі основні завдання:

- створення притулку для тварин;

- впровадження   порядку  утримання  свійських  тварин  і  племінної роботи з ними;

 - здійснення обліку, реєстрації та ідентифікації домашніх тварин;

- створення електронної бази згідно з офіційною інформацією, що надається спеціалістами відділу обліку та реєстрації тварин, комунальним підприємством тощо;

- забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

- визначення місць для вигулу собак;

- заборона жорстоких методів умертвіння тварин;

- проведення всебічного моніторингу з усіх напрямків, що пов’язані з безпритульними тваринами (збір, аналіз та обробка даних про кількість, склад, ареал перебування тощо) та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини;

- обмеження від шкідливого впливу тварин на здоров’я людини;

- здійснення масштабної програми стерилізації тварин, місцем постійного проживання яких є вулиця;

- проведення постійної роз’яснювальної роботи з мешканцями селища щодо гуманного ставлення до тварин;

- доведення до населення положень Програми;

- інформування населення про проблеми безпритульних тварин та місце знаходження ветеринарних пунктів для тварин;

- створити фотобазу тварин з селищного притулку на спеціальному сайті з метою подальшого знаходження їм доброго господаря;

- проведення заходів по забороні жорстоких методів евтаназії.

6. Очікувані результати, ефективність Програми

Програма спрямована на зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами та кількості конфліктних ситуацій, пов’язаних з перебуванням таких тварин на території селища.

Виконання Програми дасть змогу:

- створити притулок для безпритульних тварин;

- зменшити кількість безпритульних тварин;

- зменшити кількість покусів людей;

- розробити правила поводження з домашніми тваринами, що дасть змогу підвищити відповідальність власників домашніх тварин за їх утримання;

- поліпшити стан чистоти і порядку в селищі та поліпшити епізоотичний, санітарно-епідемічний та екологічний стан населеного пункту;

- зменшити захворюваність населення селища хворобами, спільними для людей та тварин;

- скоротити кількість випадків жорстокого поводження з тваринами;

- реалізувати засади гуманного ставлення до тварин;

- поліпшити моральний мікроклімат у селищі;

- провести моніторинг популяції тварин, створити комп’ютерну базу даних;

- знайти господарів втрачених тварин, а також бажаючих придбати тварину;

- запобігання можливості ДТП по провині собак;

- створити додаткові робочі місця у сфері поводження з тваринами.

До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7. Обсяги та джерела фінансування

Проблеми, що мають місце у сфері поводження з тваринами, потребують невідкладного розв’язання та фінансування заходів.

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів, внески місцевого збору за утримання тварин, благодійних внесків та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Фінансування заходів Програми за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів здійснюється у межах видатків, передбачених на їх реалізацію на відповідний рік.

Витрати включають:

- будівництво притулку для безпритульних тварин;

- оплату послуг з утримання притулку:

-  придбання ветеринарних та медичних препаратів;

-  послуги з відлову та стерилізації тварин;

-  послуги з утримання тварин (лікування, харчування тощо);

-  утримання обслуговуючого персоналу;

-  придбання спецавтотранспорту;

-  спецприладдя;

-  спецодяг;

- облаштування карантинного майданчика;

- будівництво крематорію;

- інформаційно-просвітницьку діяльність.

8. Організація управління та контролю заходом виконання Програми

Для забезпечення епізоотичного, санітарно-епідеміологічного та екологічного благополуччя міста, з метою вирішення проблем, пов’язаних з безпритульними тваринами в селищі, повинна бути налагоджена робота з відповідними органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами та громадянами міста.

Виконання Програми відповідно до своїх повноважень забезпечують виконавчий комітет, комунальне підприємство селища, громадські організації, підприємства різних форм власності.

Виконкому селищної ради - визначення місць для вигулу собак, проведення постійної роз’яснювальної роботи з мешканцями щодо поводження з тваринами, створення комісій щодо вирішення проблем з утримання домашніх та інших тварин.

Ветеринарному лікарю - участь у проведенні планових щеплень від сказу; проведення звірки даних про домашніх собак та котів, під час проведення планових щеплень, внесення відповідної інформації до загальної електронної бази даних непродуктивних тварин у селищі.

Комунальне підприємство - організація вилову безпритульних тварин, переміщення їх у притулок, проведення стерилізації та щеплення проти сказу, утриманням у притулку; активно співпраця із засобами масової інформації та створення на сайті фотобазу тварин з метою подальшого знаходження їм доброго господаря.

Громадяни, підприємства та організації селища – утримання і поводження з домашніми тваринами, відповідальність за жорстоке поводження з тваринами згідно з чинним законодавством; дотримуватися вимог нормативно-правових актів, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також недопущення порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, загрози безпеці людей та інших тварин.

При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися вимогами та правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством України та цією Програмою.

Заборонена діяльність інших організацій і осіб, у тому числі приватних, стосовно вилову і знищення безпритульних тварин.

Контроль за ходом виконання Програми здійснюється виконкомом селища, профільною постійною комісією селищної ради, органами державного ветеринарного нагляду та громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.

До їх компетенції належить:

- контроль за виконанням програмних завдань, зокрема по будівництву притулку з карантинним майданчиком для безпритульних тварин;

- розгляд скарг від населення;

- проведення перевірок, які стосуються порушень Правил утримання домашніх собак та котів в селищі;

- координація діяльності стосовно вилову, транспортування, стерилізації тварин, повернення їх у звичне середовище;

- зв’язок із ЗМІ.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

9. Основні терміни

У Програмі терміни вживаються в такому значенні:

безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;

евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;

жорстоке умертвіння тварин – умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

 біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

епізоотичний вплив – поширення інфекції, хвороби тварин на значній території; 

 жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також на цькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;

гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;

карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

 притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин;

 тимчасова ізоляція тварин – тимчасове перебування тварин у пунктах перетримки та притулках для утримання тварин до вирішення питань, пов’язаних з їх подальшим утриманням;

 ідентифікація тварин – біркування, чіпування, таврування тварин тощо, з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;

 собаки, що визнані небезпечними – собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним за вимогами законодавства України;

 собаки загублені і покинуті – це одиночні, зазвичай породні тварини, що мали господаря і дім, але з різних причин втратили їх.

 

Додаток 1 до Програми

 

 ПАСПОРТ

Програми поводження з тваринами та регулювання чисельності

безпритульних тварин в смт Нова Маячка на 2013-2016 рр.

 1. Програму затверджено рішенням селищної ради від ________ № _______

2. Ініціатор    селищна рада

3. Розробник Програми  постійна депутатська комісія з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

4. Відповідальний виконавець  Новомаячквський СКП «Сількомунгосп»

5. Термін виконання  2013-2016 рр.

7. Обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

У тому числі за роками

 

 

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Державний бюджет

 

 

 

 

 

 

Міський бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н НЯ

ХХХІХ сесії шостого скликання

Від 21.06.2013 р.                                              №   577

Смт. Нова Маячка

Про відміну рішень сесії

Новомаячківської селищної ради.  

               Враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А. про відміну рішень сесії  Новомаячківської селищної ради, керуючись ст.12, пункту 7-9 ст. 118   Земельного Кодексу України зі змінами і доповненнями, листом- роз’ясненням головного управління Держземагенства у Херсонській області №01-14/2658 від 20.05.2013 року «Щодо приватизації земельних ділянок»  та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В ИР І Ш И Л А:

1. Скасувати  рішення № 510 сесії Новомаячківської селищної ради від 21.01.2013р. «Про дозвіл на виготовлення технічної документації на земельні ділянки для безоплатної передачі у власність для будівництва та обслуговування будинку господарських будівель та споруд».

2. Скасувати  рішення № 522 сесії Новомаячківської селищної ради від 15.02.2013р. «Про дозвіл на виготовлення технічної документації на земельні ділянки для безоплатної передачі у власність для будівництва та обслуговування будинку господарських будівель та споруд».

3. Скасувати  рішення № 535 сесії Новомаячківської селищної ради від 18.03.2013р. «Про дозвіл на виготовлення технічної документації на земельні ділянки для безоплатної передачі у власність для будівництва та обслуговування будинку господарських будівель та споруд».

4. Скасувати  рішення № 526 сесії Новомаячківської селищної ради від 15.02.2013р. «Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду».

5. Скасувати  рішення № 462 сесії Новомаячківської селищної ради від 22.11.2012р. «Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду» згідно поданої заяви гр. Трусової В.А..

6. Скасувати  рішення № 1001 сесії Новомаячківської селищної ради від 23.11.2012р. «Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність» згідно поданої заяви Рукіної Н.А..

7. Скасувати пункт 10 рішення № 410 сесії Новомаячківської селищної ради від 16.08.2012р. «Про дозвіл на виготовлення технічної документації на земельні ділянки для безоплатної передачі у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд» згідно поданої заяви Баран К.М..

8. Скасувати пункт 11 рішення № 410 сесії Новомаячківської селищної ради від 16.08.2012р. «Про дозвіл на виготовлення технічної документації на земельні ділянки для безоплатної передачі у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд» згідно поданої заяви гр. Баран В.І.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську   комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                               А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н НЯ

ХХХІХ сесії шостого скликання

Від 21.06.2013 р.                                              №   576

Смт. Нова Маячка

Про відміну рішення сесії

Новомаячківської селищної ради №538 від 18.03.13 р.              

«Про затвердження детального плану забудови»

                Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії селищної ради з питань землевпорядкування, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст. 12 Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В ИР І Ш И Л А:

1. Скасувати  рішення № 538 сесії Новомаячківської селищної ради від 18.03.2013р. «Про затвердження детального плану забудови.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську   комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІХ сесії шостого скликання

Від 21.06.2013 р.                                                                                       №  584

Смт.Нова Маячка

Про затвердження детального плану забудови.

             Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії селищної ради по земельним питанням О.В. Компанець, розглянувши проект «Детальний план території розміщення господарського двору орієнтовною площею 1,65 га за адресою: смт Нова Маячка, провул Робітничий, 2А,» враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись п.8 ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити проект «Детальний план території розміщення господарського двору орієнтовною площею 1,65 га за адресою: смт Нова Маячка, провул Робітничий, 2А.»

2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                               А.А. Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я 

ХХХІХ  сесії  шостого скликання

Від   21.06.2013 р.                                           №   578

смт. Нова Маячка

Про заяви та скарги громадян.

Розглянувши заяви громадян: 

1.               Ільченка Віктора Вікторовича, щодо користування громадянкою Бірюк Л.Є. земельною ділянкою яка розташована біля будинку що знаходиться за адресою вул. Леніна, 101.

2.              Саніна Олександра Олександровича про не підписання акту узгодження меж земельної ділянки яку він оформляє в оренду за адресою вул. Леніна, 74, головою правління ТДВ ім. «Латиських стрільців» Хомуліним С.М..

         протоколи засідання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А., керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 158, 159, 160, 161  Земельного Кодексу України (зі змінами та доповненнями), Закону України „Про звернення громадян” та ст. 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні” Новомаячківська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Заборонити гр. гр. Бірюк Л.Є. та Ільченко В.В. використання земельної ділянки  яка розташована біля будинку що знаходиться за адресою вул. Леніна, 101,   (за приміщенням Новомаячківського відділення міліції).

1.1.Попередити гр. гр. Бірюк Л.Є. та Ільченка В.В. що використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів є самовільним заняттям земельних ділянок  що несе за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

2.В зв’язку з тим що межа земельної ділянки, яку гр. Санін О.О. оформляє в оренду за адресою вул. Леніна, 74, прилягає в притул до стіни адміністративної будівлі ТДВ ім. Латиських стрільців, що заважає самостійно вирішувати проблему обслуговування зазначеної будівлі даним землекористувачем, гр. Саніну О.О. звернутися з відповідною заявою про виготовлення нової документації на земельну ділянку, якою він користується.

2.1. В зв’язку з прийняттям даного рішення скасувати рішення сесії Новомаячківської селищної ради №537 від 18.03.2013р. «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації на земельну ділянку для передачі в оренду в межах селища.»

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІХ сесії шостого скликання

Від 21.06.2013 р.                                              № 581 

Смт.Нова Маячка

Про внесення змін до договорів оренди

земельних ділянок.

             Заслухавши заяву директора Південного територіального управління ПрАТ «МТС Україна» Іванця А.В., інформацію голови постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів Полонікова О.А., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись ст.12, 201, 206  Земельного кодексу України (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про оренду землі», технічною документацією з нормативної грошової оцінки земель смт Нова Маячка та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА:

1.У зв’язку зі зміною назви Українсько-германське-голандсько-датське СП «УМЗ» на ЗАТ «УМЗ», а потім на Приватне акціонерне товариство «МТС Україна», вступну частину договору оренди землі б\н від 28 липня 2004р. зареєстрований у Цюрупинському районному відділі Херсонської регіональної філії «Центру ДЗК» в книзі від 19.08.2004р. за № 040472900068, викласти в наступній редакції:

«Орендодавець» - Новомаячківська селищна рада, в особі селищного голови Костирі Андрія Андрійовича, діючого на підставі ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та

«Орендар» - Приватне акціонерне товариство «МТС Україна», в особі Директора Південного територіального управління ПрАТ «МТС Україна» Іванця Андрія Васильовича, який діє на підставі довіреності №0463/12 від 03.12.2012 р., надалі пойменовані «Сторони», уклали цей договір про наступне.

1.1.  Змінити реквізити сторін та викласти їх у наступній редакції:

Новомаячківська селищна рада                            ПрАТ «МТС Україна»

75120, Херсонська область, Цюрупинський    01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15

Район, смт. Нова Маячка, вул. Леніна, 119.     р/р № 26002511 у ВАТ «Райффайзен Банк

р/р № 33210812800286 Банк ГУДКУ в             Аваль», МФО 300335

Херсонській області,                                           р/р №260090132615 в АТ «ДБ СБЕРБАНКА

код ЄДРПОУ Новомаячківської селищної       РОССИИ», МФО 320627   

ради  26347379,                                                   ЄДРПОУ 1433937

МФО 852010, код платежу 13050200,              Індивідуальний податковий номер

Контактні телефони: 0554253342                     юридичної особи: 14339326658

                                                                              Свідоцтво платника ПДВ № 100283991                                                        

2.В зв’язку зі зміною нормативної грошової оцінки земель смт Нова Маячка внести зміни до договору оренди землі б\н від 28 липня 2004р. зареєстрований у Цюрупинському районному відділі Херсонської регіональної філії «Центру ДЗК» в книзі від 19.08.2004р. за № 040472900068 під розміщення телекомунікаційного обладнання, адреса земельної ділянки Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. 1-го Травня (територія сіль комунгоспу), загальною площею 0,1115 га, а саме:

- в розділі «Об’єкт оренди» п.5 викласти в такій редакції «Нормативна грошова оцінка

земельної ділянки становить 71685,49 грн (сімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят п’ять грн. 49 коп)»;

 - в розділі «Орендна плата» пункт 9 викласти в такій редакції :

            «Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 10,00% від             нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 7168,49 грн.  

            ( сім тисяч сто шістдесят вісім) гривень 55 коп. на рік без ПДВ»;

- пункт 11 викласти в такій редакції «Орендна плата вноситься щомісячно рівними частками не пізніше 25 числа звітного місяця».

3. Доручити селищному голові Костирі А.А. підписати додаткову угоду до договору оренди б\н від 28 липня 2004р. зареєстрований у Цюрупинському районному відділі Херсонської регіональної філії «Центру ДЗК» в книзі від 19.08.2004р. за № 040472900068 при нотаріальному посвідченні .

4.Спеціалісту земельного відділу Бердага А.В. дане рішення довести до відома орендаря ПрАТ «МТС Україна».

5.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                          А.А. Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІХ сесії шостого скликання

Від 21.06.2013 р.                                              №  583

Смт.Нова Маячка

Про пайову участь у розвитку

інфраструктури смт Нова Маячка 

З метою залучення та раціонального використання коштів у розвитку інфраструктури селища та керуючись частиною 5 статті 30, статтею 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про засади регуляторної політики в сфері господарської діяльності», статтею 71 Бюджетного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити:

1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка згідно з додатком 1.

1.2. Форму типового договору про пайову участь у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка згідно з додатком 2.

1.3. Склад комісії з питань залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка згідно з додатком 3.

1.4. Положення про комісію з питань залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка (далі – комісія) згідно з додатком 4.

1.5. Типову форму заяви про укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка згідно з додатком 5.

2. Рекомендувати:

2.1. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю здійснювати прийняття в експлуатацію об’єктів містобудування, що розташовані на території смт Нова Маячка, виключно при наявності довідки Новомаячківської селищної ради про виконання умов цього рішення.

2.2.  Органу державної реєстрації прав на нерухоме майно, здійснювати державну реєстрацію прав власності на об’єкти містобудування, що розташовані на території смт  Нова Маячка, виключно при наявності довідки Новомаячківської селищної ради про виконання умов цього рішення.

3.  Виконавчому комітету Новомаячківської селищної ради забезпечити виконання цього рішення.

4.   Контроль за виконанням     рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економічного та соціального розвитку селища Нова Маячка.

   Селищний голова А.А.Костиря                                                                           

 Додаток 1

до рішення Новомаячківської селищної ради

від 21.06.2013 №  583

Порядок

залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка 

Порядок залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка (далі – Порядок) розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та діє у населеному пункті стосовно суб’єктів господарювання, організацій і підприємств усіх форм власності.

1. Визначення термінів у Порядку

- замовник - фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

- будівельні роботи - роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення будинків, споруд та інших об’єктів;

- будівництво об’єкта – здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення;

- інженерно-транспортна інфраструктура селища – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій ;

- соціальна інфраструктура – комплекс закладів та інших об’єктів загального користування, об’єктів соціального та культурно-побутового обслуговування населення, призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян;

- інженерні мережі – сукупність енергетичних, трубопровідних, кабельних мереж, установок, обладнання та пристроїв, що сприяють інженерному забезпеченню об’єктів будівництва;

- уповноважений орган – виконавчий орган селищної ради, уповноважений нею здійснювати реєстрацію звернень замовників про укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури, готувати відповідні договори для укладення та здійснювати контроль за виконанням замовниками умов цих договорів.

- загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта – зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, визначений згідно з державними будівельними нормами та правилами. 

2. Загальні положення 

2.1. Цей Порядок застосовується до замовників, які здійснюють будівництво на території смт Нова Маячка.

2.2. Замовник, який має намір здійснювати будівництво, зобов’язаний взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища.

2.3. Пайова участь замовника у розвитку інфраструктури селища полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до місцевого бюджету коштів для створення і розвитку інфраструктури селища на підставі договору про пайову участь у розвитку інфраструктури.

2.4. Величина пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища визначається у договорі, укладеному з виконавчим комітетом Новомаячківської селищної ради (в особі селищного голови), відповідно до встановленого Новомаячківською селищною радою розміру пайової участі замовника від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами та правилами, без урахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

2.5. Істотними умовами договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інфраструктури селища є:

- розмір пайового внеску ;

- строк (графік) сплати пайової участі ;

- відповідальність сторін.

2.6. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища, виконаний уповноваженим органом.

2.7. До пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури селища не залучаються замовники у разі будівництва :

- об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів

влади або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів ;

-    будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

-    будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла ;

-    індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

-    об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів ;

-    об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

- об’єктів,що споруджуються замість тих, які пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

- об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу).

 2.8. Розмір відсотка для визначення пайової участі у розвитку інфраструктури у селищі не може перевищувати :

-    10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування - для нежитлових будівель та споруд;

-    5 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для реконструкції, розширення, добудови, реставрації і капітального ремонту нежитлових будівель та споруд;

-  4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для житлових будинків;

-   2 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для реконструкції, розширення, добудови, реставрації і капітального ремонту житлових будинків. 

3. Порядок взаємодії виконавчих органів селищної ради з питань відстеження та залучення замовників до укладення договорів пайової участі у розвитку інфраструктури селища.

3.1.     Відстеження та вжиття заходів впливу до замовників з питань укладення договорів пайової участі у розвитку інфраструктури селища здійснюється шляхом ведення електронного «Реєстру замовників та об’єктів будівництва з питань залучення до пайової участі у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка » ( далі – Реєстр) та у відповідності до цього Порядку.

 3.2.   При підготовці проектів рішень виконавчого комітету Новомаячківської селищної ради з питань надання вихідних даних для проектування об’єктів будівництва та у вихідних даних зазначає обов’язки замовника щодо пайової участі у розвитку інфраструктури селища, тим самим офіційно повідомляє про настання у нього зобов’язань фінансового характеру в частині сплати відповідної величини коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селища та договірних зобов’язань у частині дотримання визначених строків укладення договору пайової участі;

             3.5.  Уповноважений орган:

- на підставі даних офіційного сайту Держархбудінспекції та Реєстру веде відстеження замовників, які зареєстрували декларацію, отримали дозвіл або набули право на виконання будівельних робіт та у місячний термін направляє їм листи із пропозицією укласти договір про пайову участь у розвитку інфраструктури селища та запрошенням прибути на засідання комісії з питань залучення, розрахунку та використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури  для визначення розміру їх пайової участі.

- вносить до Реєстру інформацію про надіслані листи та укладені договори про пайову участь у розвитку інфраструктури селища та про стан їх виконання. Інформація вноситься у день надсилання листа, реєстрації договору та у подальшому, по мірі виконання умов договору.

 3.6. Уповноважений орган, у разі ухилення замовника від укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури селища, вживає відповідні заходи впливу:

- звертається до селищної ради з проханням розірвання в односторонньому порядку договору оренди земельної ділянки;

- вносить до Реєстру інформацію про прийняті заходи спонукання.  

4. Порядок звільнення від пайової участі у розвиток інфраструктури  деяких категорій замовників будівництва

Обов’язковою умовою звільнення від пайової участі замовників, об’єкти яких не залучаються до пайової участі згідно з частиною 4 статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», є надання на розгляд комісії з питань залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селища (далі – Комісія) документів, що підтверджують приналежність об’єкта будівництва до зазначених видів об’єктів. Рішення Комісії про звільнення замовника від пайової участі вноситься до протоколу, витяг із якого надається замовнику для подальшого використання за призначенням. 

5. Розрахунок розміру пайової участі замовника

5.1. Розрахунок розміру пайової участі замовників у розвитку інфраструктури селища здійснюється на підставі наданого замовником пакета документів, за формулою : 

Пу = Бв х (Кв – В) - Кту, 

де : Пу- розмір пайової участі у грошовому вираженні ;

Бв- розмір базового відсотка (10; 5 або 4; 2), в залежності від призначення об’єкта;

Кв- загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування ;

В- витрати із придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових мереж і споруд та транспортних комунікацій;

Кту- витрати, пов’язані із пайовою участю, передбаченою технічними умовами, у розвитку інженерних мереж, які були надані замовникам до вступу в дію статті 27-1 Закону України «Про планування і забудову територій», тобто до 14.10.2008.

5.2. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами та правилами, вона визначається за опосередкованою вартістю будівництва у відповідності з даними спеціально уповноваженого центрального державного органу виконавчої влади в галузі будівництва або за вартістю будівництва об’єктів-аналогів у даному регіоні.

5.3. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури селища зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.

 

6. Порядок відшкодування замовнику

різниці між здійсненими витратами, пов’язаними зі спорудженням інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури

та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища

6.1 У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка, селищна рада приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища на підставі рекомендацій Комісії.

6.2. Відшкодування можливе лише за умови наявності акта фактично виконаних робіт ( форма КБ 2), узгодженого із відповідною інженерною службою району, а також експертизи проектно –кошторисної документації будівництва об’єкта та інженерних мереж до нього. 

7. Порядок підготовки документів для укладення договору

про пайову участь, внесення змін до нього, відшкодування або звільнення від пайової участі.

7.1. Замовниками надається наступний пакет документів :

- заява на ім’я селищного голови;

- документи, що підтверджують вартість будівництва об’єкта

містобудування, визначену згідно з державними будівельними нормами та правилами;

- техніко-економічні показники об’єкта.

7.2. Обрахування розміру пайової участі замовника здійснюється уповноваженим органом не пізніше 10 робочих днів із дня реєстрації звернення замовника.

Розрахунок розміру пайової участі замовника та пакет документів, на підставі якого здійснювався розрахунок, виносяться уповноваженим органом на розгляд Комісії для остаточного визначення розміру пайової участі замовника та термінів її сплати .

7.3. У разі виникнення сумнівів у достовірності наданої замовником інформації стосовно загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування та якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами та правилами, вона визначається за опосередкованою вартістю будівництва у відповідності з даними спеціально уповноваженого центрального державного органу виконавчої влади в галузі будівництва або за вартістю будівництва об’єктів-аналогів у даному регіоні.

У разі виникнення спірної ситуації щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва та кошторисної вартості будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інфраструктури, Комісія рекомендує замовнику, за власний рахунок, провести експертизу проектно- кошторисної документації та повторно надати її на розгляд Комісії для визначення розміру пайової участі).

7.4. На підставі рекомендацій, даних Комісією, уповноважений орган готує проект договору. Розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища та термін її сплати визначається у договорі, укладеному з виконавчим комітетом селищної ради.

7.5. Спірні питання, пов’язані з пайовою участю замовника у розвитку інфраструктури селища, вирішуються на засіданні Комісії, а також, за необхідності, - за зверненням до суду. 

8. Укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів району

8.1. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка (далі - договір) укладається не пізніше п’ятнадцяти робочих днів із дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта в експлуатацію.

8.2. Додатком до договору є розрахунок розміру пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища та графік сплати пайової участі.

8.3. Уповноважений орган:

- здійснює розрахунок розміру пайової участі, у відповідності до цього Порядку та рекомендацій Комісії ;

- формує пакет документів, на підставі яких укладається договір;

- подає проект договору на підпис селищному голові;

- реєструє договір у книзі обліку укладених договорів;

- зберігає оригінал договору та пакет документів, на підставі яких він укладений;

- контролює умови виконання договору ;

- інформує виконком селищної ради про порушення умов договору замовником та надає докази невиконання умов цього договору для розгляду та використання в роботі;

- вносить інформацію до Реєстру у відповідності до вимог пункту 3.5 даного Порядку.

8.4. Замовник є відповідальним за достовірність наданої інформації щодо загальної кошторисної вартості об’єкта будівництва. 

9. Порядок та строки сплати

9.1. Кошти пайової участі у розвиток інфраструктури смт Нова Маячка сплачуються замовником у порядку, визначеному договором на рахунок місцевого бюджету.

9.2. Забороняється вимагати від замовника надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів, передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі.

9.3. Довідка про укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста, у разі сплати її за графіком, або про повну її сплату надається замовнику уповноваженим органом для подальшого подання за місцем вимоги.

10. Використання пайової участі замовників

Кошти пайової участі, що надійшли до бюджету розвитку місцевого бюджету використовуються виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища.

Селищний голова ____________А.А.Костиря

                                                                                                      Додаток 2

до рішення селищної ради

21.06.2013 №  583

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про пайову участь у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка 

Виконавчий комітет Новомаячківської селищної ради, в особі селищного голови __________________________, який діє на підставі частини сьомої статті 27 та частини п’ятої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення селищної ради від __________ №____ «Про пайову участь у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка (далі - Сторона 1), з одного боку, та замовник_____________________________________________________________ (повна назва організації), в особі_________________________________________ (посада, прізвище, ім’я та по батькові), з іншого боку (далі - Сторона 2), які далі іменуються Сторонами, на виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», уклали цей Договір про наступне:

Предмет Договору

Предметом Договору є пайова участь Сторони 2 у розвитку інфраструктури  у зв’язку з здійсненням замовником______________________________________ .

Зобов’язання Сторін

2.1 Сторона 1 зобов’язується:

2.1.1.Забезпечити використання коштів, отриманих як пайова участь замовника, виключно за призначенням – у розвиток інфраструктури смт Нова Маячка на умовах та в порядку , передбачених чинним законодавством України та порядком, затвердженим рішенням селищної ради від______________№______ .

2.1.2. Забезпечити видачу довідки про повну сплату коштів пайової участі Стороною 2.

2.2. Сторона 2 зобов’язується:

2.2.1.Здійснити будівництво об’єкта відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2.2.2. Дотримуватися під час будівництва Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в смт Нова Маячка.

2.2.3. Сплатити кошти пайової участі у розвитку інфраструктури селища у сумі _______________________ (сума прописом) згідно з розрахунком (додаток 1) єдиним платежем ( за графіком) у термін до__________ на рахунок доходів місцевого бюджету код 24170000 «Надходження коштів від пайової участі у розвиток інфраструктури смт Нова Маячка»________________________ (зазначити рахунок у Договорі), в порядку та на умовах, визначених цим Договором. Додаток 1 до цього Договору є його невід’ємною частиною.

 2.2.4. Повідомити про обставини, які унеможливлюють належне виконання умов цього Договору. 

3. Права Сторін

3.1. Сторона 1 має право:

3.1.1. Вимагати від Сторони 2 дотримання вимог чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та порядку, затвердженого рішенням селищної ради від ________________ №__________ «Про пайову участь у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка .

3.1.2. Здійснювати перевірки дотримання Стороною 2 умов цього Договору шляхом витребування доказів його виконання.

3.1.3. Вимагати від Сторони 2 своєчасної та у повному обсязі сплати пайової участі у розвитку інфраструктури селища, згідно з умовами цього Договору.

3.1.4. Забезпечувати належне виконання умов цього Договору.

3.2. Сторона 2 має право:

3.2.1. Реалізувати свій проект будівництва відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

3.2.2. Вимагати від Сторони 1 виконання зобов’язань за цим Договором та дотримання чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. 

4. Відповідальність Сторін

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Договору відповідно до закону та порядку, затвердженого рішенням селищної ради від _____ №__________ «Про пайову участь у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка.»

5. Обставини непереборної сили (форс – мажор)

5.1. У разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), як то: ліквідація підприємства, що підтверджується довідкою про виключення з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, прийняття нормативних актів, що унеможливлюють будівництво даного об’єкта, стихійні лиха, надзвичайні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, блокада, громадські безлади, втручання з боку влади, ембарго, Сторона 2 звільняється від сплати пайової участі або їй продовжується термін сплати через припинення цього Договору або внесення змін до нього.

5.2. Сторона 2, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором, повинна негайно сповістити письмово Сторону 1 про настання обставин непереборної сили, але не пізніше трьох днів після настання цих обставин.

5.3. Підтвердженням наявності обставин непереборної сили будуть довідки, які видаються відповідними уповноваженими державними органами України.

5.4. Кошти, сплачені за умовами цього Договору за період його дії, не повертаються.

6. Інші умови

6.1. Внесення змін та/або доповнень стосовно сплати коштів пайової участі частинами або відстрочення сплати пайової участі до даного Договору здійснюється у письмовій формі, за взаємною згодою Сторін, шляхом внесення змін у вигляді додаткової угоди (Договору про зміни), що є невід’ємною частиною цього Договору. Згодою або запереченням Сторін на внесення змін та/або доповнень до цього Договору вважається письмове оформлення додаткової угоди із підписом сторін.

6.2. Всі суперечки між Сторонами вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку згідно з чинним законодавством.

6.3. Даний договір не підлягає розірванню в односторонньому порядку.

6.4.Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до виконання Сторонами зобов’язань у повному обсязі.

6.5.Даний Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

7.Реквізити Сторін

Виконавчий комітет Новомаячківської селищної ради

Замовник__________________________

 

Адреса____________________________

 

 

_____________________________

(підпис)       (ініціали, прізвище)

            М.П.

 

_____________________________

(підпис)       (ініціали, прізвище)

            М.П.

 

 

 

 

       

 Селищний голова А.А.Костиря                                                                       

 

Додаток 3

до рішення Новомаячківської селищної ради

від 21.06.2013 № 583

 

Склад комісії

з питань залучення коштів пайової участі замовників

у створенні і розвитку інфраструктури смт Нова Маячка

 

 

 заступник селищного голови, голова комісії

Чепіль А.Г.

- депутат селищної ради, (за згодою), заступник голови комісії

Доброскок Ю.Я.

- депутат селищної ради, (за згодою)

Санін А.І.

- депутат селищної ради, (за згодою)

Компанець О.В.

- спеціаліст І категорії селищної ради з питань землевпорядкування

Пісковцова О.М.

- депутат селищної ради, (за згодою)

 

- спеціаліст першої категорії селищної ради з юридичних питань

 

 Селищний голова А.А.Костиря                                                                   

 

Додаток 4

до рішення селищної  ради

від 21.06.2013 № 583

 

Положення

про комісію з питань залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів району

1. Загальні положення

1.1. Комісія з питань залучення коштів пайової участі у  розвитку інфраструктури  смт Нова Маячка (далі – Комісія) є дорадчим органом, створеним з метою забезпечення залучення коштів пайової участі замовників у розвиток інфраструктури смт Нова Маячка, вирішення спірних питань, визначення розміру пайової участі та  термінів її сплати, розгляду питань, пов’язаних зі звільненням від пайової участі та відшкодуванням різниці між здійсненими витратами на будівництво інженерних мереж та/або об’єктів інфраструктури та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища.

1.2. Комісія в роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами міністерств, відомств, селищної ради та її виконавчого комітету, селищного голови, а також цим Положенням.

1.3. Персональний склад Комісії затверджується рішенням селищної ради.

2. Мета та предмет діяльності Комісії та її права

2.1. Основною метою роботи Комісії є залучення коштів замовника у розвиток інфраструктури смт Нова Маячка.

2.2. Основні напрямки діяльності Комісії :

- розгляд наданих замовником кошторисів про загальну кошторисну вартість об’єкта будівництва та кошторисну вартість робіт, пов’язаних  із витратами на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових мереж і споруд та транспортних комунікацій :

- розгляд наданих замовниками документів, що підтверджують розмір пайової  участі у розвитку інфраструктури селища при виконанні технічних умов та кошторисної вартості будівництва, поза межами його земельної ділянки, інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури, передбачених технічними умовами;

- розгляд  вартості будівництва об’єкта, визначеної за опосередкованою вартістю будівництва у відповідності з даними спеціально уповноваженого центрального державного органу виконавчої влади в галузі будівництва або за вартістю будівництва об’єктів-аналогів у даному регіоні, у разі відсутності кошторису, розробленого у відповідності до вимог державних будівельних норм, стандартів і правил;

 - вивчення розрахунків розмірів залучених коштів, наданих уповноваженим органом;

- погодження розміру та терміну сплати  замовниками пайової участі у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка;

- розгляд заяв замовників про звільнення від пайової участі;

- внесення рекомендацій  щодо відшкодування  різниці між витратами, пов’язаними  із будівництвом інженерних мереж та розміром пайової участі;

- розгляд спірних питань, що виникають при застосуванні Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка;

- надання рекомендацій виконавчим органам Новомаячківської селищної ради щодо здійснення стосовно окремих замовників претензійної роботи зі спонукання до сплати пайової участі.

3. Організація роботи Комісії

3.1. Комісію очолює голова Комісії - ____________, організує роботу секретар.

3.2. Основною формою роботи Комісії є її засідання.

3.3. На засідання Комісії запрошуються замовники, а в разі необхідності – представники проектної та підрядної організацій, з якими замовник має договірні відносини. На засідання може прибути уповноважений представник замовника із довіреністю.

3.4. Комісія не несе відповідальності за достовірність наданої замовником інформації.

3.5. Засідання Комісії проводиться у міру необхідності, але не рідше 1 разу на місяць.

3.6. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні дві третини членів Комісії.

3.7. Засідання Комісії веде голова Комісії, а в разі відсутності – його заступник.

3.8. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії, оформлюється протоколом, який затверджується головою Комісії або особою, яка головує на засіданні, і є обов’язковим для використання у роботі виконавчими органами селищної ради.

3.9. У разі рівної кількості голосів, остаточне рішення приймає голова Комісії.

4. Порядок підготовки питань на засідання Комісії

4.1. Питання, що виносяться на розгляд Комісії, готуються уповноваженим органом на підставі матеріалів, наданих замовниками.

4.2. Спірні питання виносяться на розгляд Комісії на підставі письмового звернення на ім’я  селищного голови або голови Комісії з обґрунтованим висновком щодо необхідності розгляду питання.

5. Реалізація пропозицій Комісії

Рекомендації Комісії враховуються  уповноваженим органом - при підготовці проекту договору про пайову участь та  рішення селищної ради про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі.

6. Призупинення діяльності Комісії

Діяльність Комісії призупиняється на підставі рішення селищної ради.

  Селищний голова А.А.Костиря                                                                        

 

ЗРАЗОК

Додаток 5

до рішення Новомаячківської селищної ради

від 21.06.2013 № 583

 

Селищному голові смт Нова Маячка

____________________________

(ПІБ)

____________________________

 

найменування підприємства, організації,

установи, фізичної особи-підприємця,

адреса, телефон)

 Заява

 

           Відповідно до статті 40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, прошу укласти договір про пайову участь у розвитку інфраструктури смт Нова Маячка  у зв’язку із будівництвом _______________________________________________________________________________________________________________________,

(назва об’єкта)

на підставі документів, що додаються:

1. Документи, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, визначену згідно з державними будівельними нормами, висновок державного підприємства «Держбудекспертиза».

2. Техніко-економічні показники об’єкта містобудування.

 Замовник __________________________________                  

                                           М.П.

                                   Дата

 Селищний голова А.А.Костиря                                                                         

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІХ сесії  шостого скликання

Від 21.06.2013 р.                                             №  579

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на розробку проекту землеустрою

щодо відведення земельних ділянок

громадянам безоплатно у власність

для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд.

Заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А. щодо надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд гр. гр. Пунтус Валерію Івановичу, Мєджановій Олені Петрівні, Пуляєвій Ніні Миколаївні, Капєтулі Євгену Маркіяновичу, Дубровику Василю Андрійовичу, Рябовій Олександрі Василівні, Коваль Михайлу Андрійовичу, Рукіній Наталії Андріївні, Баран Володимиру Івановичу, Барановій Лідії Володимирівні, Баран Катерині Миколаївні, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122,  125, Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Пунтус Валерію Івановичу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,15 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Пролетарська,60 .

1.1.Гр. Пунтус Валерію Івановичу замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

2. Надати дозвіл гр. Мєджановій Олені Петрівні на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,15 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Дніпровська,51 .

2.1.Гр. Мєджановій Олені Петрівні замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

3. Надати дозвіл гр. Пуляєвій Ніні Миколаївні на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,15 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Садова,97 .

3.1.Гр. Пуляєвій Ніні Миколаївні замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

4. Надати дозвіл гр. Капєтулі Євгену Маркіяновичу  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,15 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Пролетарська,60 .

4.1.Гр. Капєтулі Євгену Маркіяновичу замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

5. Надати дозвіл гр. Дубровик Василю Андрійовичу  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0131 га;

- рілля – 0,1369 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Климака,40 .

5.1.Гр. Дубровик Василю Андрійовичу  замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

6. Надати дозвіл гр. Рябовій Олександрі Василівні на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,10 га, в тому числі: 

 - 0,10 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,10 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Алеєва,39 .

6.1.Гр. Рябовій Олександрі Василівні замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

7. Надати дозвіл гр. Коваль Михайлу Андрійовичу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0110 га;

- рілля – 0,1390 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Леніна,182 .

7.1.Гр. Коваль Михайлу Андрійовичу замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

8. Надати дозвіл гр. Рукіній Наталії Андріївні на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,15 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Садова,217 .

8.1.Гр. Рукіній Наталії Андріївні замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

9. Надати дозвіл гр. Баран Володимиру Івановичу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,15 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Садова,219.

9.1.Гр. Баран Володимиру Івановичу, замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

10. Надати дозвіл гр. Барановій Лідії Володимирівні на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,15 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Леніна,82.

10.1.Гр. Барановій Лідії Володимирівні замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

11. Надати дозвіл гр. Баран Катерині Іванівні на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,15 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Одеська,108.

11.1.Гр. Баран Катерині Іванівні замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІХ  сесії  шостого скликання

Від 21.06.2013 р.                                             №   580

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на розробку проекту землеустрою

щодо відведення в оренду

земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд.

Розглянувши заяву гр. Трусової Валентини Андріївни, інформацію спеціаліста І категорії селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В.  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд гр. Трусовій Валентині Андріївні розташованої в смт Нова Маячка та заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів керуючись ст.ст. . 12, 40, 93, 116, 120, 122, 123, 124 , Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Трусовій Валентині Андріївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,15 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Садова,221 .

1.1.Гр. Трусовій Валентині Андріївні замовити в землевпорядній організації  проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря