Регуляторна політика

Експертний висновок

Експертний висновок

Відповідальних комісій – постійної комісії     з  питань планування бюджету та фінансів та комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природніх ресурсів Новомаячківської селищної  ради (надалі комісії)

«Про встановлення місцевих податків  і  зборів, ставок земельного податку на території Новомаячківської селищної ради   на 2018 рік»

та аналізу його регуляторного впливу

 

Відповідальні комісії  постійні комісії Новомаячківської  селищної ради , керуючись статтями 4,8,34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення Новомаячківської селищної ради «Про встановлення  місцевих  податків  і  зборів, ставок земельного  податку на території Новомаячківської селищної ради   на 2018 рік»  та встановила наступне.

Розробником регуляторного акта є виконавчий комітет Новомаячківської селищної ради. Проект рішення підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про оцінку земель».

1.Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Проаналізувавши проект регуляторного акта, постійні комісії визначили наступне.

Ситуація яка вплинула на необхідність його розробки, свідчить про необхідність регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми необхідності чіткого визначення розмірів ставок земельних податків і зборів, які можуть мати місце на території Новомаячківської селищної ради. Зокрема, це податок на майно,до складу якого входить: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плата за землю, єдиний податок.

Під час проведення публічної експертизи пропозицій від членів територіальної громади, суб’єктів господарювання не надходило.

Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення селищної  ради «Про встановлення місцевих податків  і  зборів, ставок земельного податку на території Новомаячківської селищної ради   на 2018 рік»

Відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу з

- визначення та проведення аналізу проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінки важливості цієї проблеми;

- обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання;

- обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розгляду можливості внесення змін до них;

- визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;

- визначення цілі державного регулювання;

- визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;

- аргументування переваг обраного способу досягнення встановлених цілей;

-опису механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняттяз апропонованого регуляторного акта;

- обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта;

- обґрунтованого доведення, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- обґрунтованого доведення, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;

- оцінки можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;

- оцінки ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта,

- обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта;

- визначення показників результативності регуляторного акта;

-визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до повноважень селищних  рад належить питання регулювання земельних відносин.

П. 12.3.5 ст. 12 Податкового Кодексу України у разі якщо селищна рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів та акцизного податку в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якомуплануєтьсяз астосування плати за землю. Тому існує потреба затвердження нових ставок місцевих податків і зборів на майбутній бюджетний 2018 рік.

Розробником регуляторного акта були враховані вимоги Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, ЗаконівУкраїни «Про землеустрій», «Про оцінку земель».

Цей регуляторний акт певним чином впливає на інтереси суб’єктів господарювання, громадян, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що знаходяться на території Новомаячківської селищної ради.

Очікувані результати прийняття запропонованого проекту можуть бути визначені через такі вигоди та витрати:

 

Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

 Встановлення обсягу надходжень до селищного бюджету

Додаткові витратиз селищного   бюджету відсутні.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Розвиток інфраструктури селища

Обов’язкові платежі податкового характеру

Сфера інтересів громадян

Вирішення частини соціальних проблем смт Нова Маячка за рахунок дохідної частини селищного  бюджету

Додаткові витрати з селищного   бюджету.

Аналіз регуляторного акта розроблено на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

3. Узагальнений висновок

Проаналізувавши проект регуляторного акта, постійні комісії селищної ради вважають, що проект регуляторного акта – проект рішення селищної  ради «Про встановлення  місцевих  податків  і  зборів, ставок земельного  податку на території Новомаячківської селищної ради   на 2018 рік» , аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

Голови відповідальних комісій    ___________               О.А. Полоніков

 

 

                                                         ___________                І.В. Кудлій