Доступ до публічної інформації

Заява про визначення обсягу СЕО

 Заява Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального план

 смт Нова Маячка Олешківського району Херсонської області

Загальні положення

Замовник проекту: виконавчий комітет Новомаячківської селищної ради.

Виконавець (розробник генерального плану): ПрАТ «Херсон-Діпромісто».

 Склад та основні цілі ДДП

          Генеральний план селища Нова Маячка Новомаячківської селищної ради є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Новомаячківської селищної ради.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту .території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів. Генеральним планом селища Нова Маячка вирішуються наступні питання:

-   обґрунтування   майбутніх  потреб  і   визначення   переважних  напрямів використання територій;

-   урахування  державних,  громадських  і   приватних  інтересів  під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

-   обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;

-   забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населеного пункту;

-   визначення територій,  що мають особливу  екологічну,  рекреаційно-оздоровчу,   наукову,   естетичну,   історико-культурну   цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

-   розроблення    містобудівних    заходів    щодо    охорони    довкілля    та раціонального використання природних ресурсів;

-   розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

 З наведених питань, окрім генерального плану населеного пункту виконаний проект «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час». При розробленні генерального плану враховується Генеральна схема планування території України, Схема планування території Херсонської області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Умови для реалізації видів діяльності та об'єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються генеральним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Генеральний план селища Нова Маячка є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні і призначений для обґрунтування здійснення довгострокової стратегії планування і забудови території даного населеного пункту.

Наступною стадією проектування є розробка плану зонування території населеного пункту, а потім детальні плани території. План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови, ландшафтної організації території.

Відповідно, на підставі генерального плану населеного пункту та плану зонування в майбутньому  будуть розроблені детальні плани територій, які згідно зі ст. 19 Закону, зокрема, визначають:

·        функціональне   призначення,   режим  та   параметри   забудови   однієї  чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

·        містобудівні умови та обмеження;

·        потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

·        доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

·        черговість та обсяги інженерної підготовки території;

·        систему інженерних мереж;

·        порядок організації транспортного і пішохідного руху;

·        порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екосистем. 

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема:

·        відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;

·        планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, зони санітарної охорони);

·        охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

 Для об'єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

В генеральному плані селища Нова Маячка планувальні обмеження представлені санітарно-захисними зонами від господарських територій, сільськогосподарських об’єктів, комунальних та природоохоронних об’єктів. Вони відносяться до ІІІ-V класу шкідливості з нормативними санітарно-захисними зонами 500 – 50м.

Планувальні обмеження: 

Об’єкти

Санітарно-захисна зона

Примітки

1. Сільськогосподарські об’єкти

Господарські подвір’я

Бойня

50,0 м.

300,0 м.

Відсутня

Відсутня

2. Комунальні об’єкти

Артезіанська свердловина

30,0 м.

Відсутня

За межами селища

Ферми КРС

Кладовище (північ, захід від селища – існуючі, два кладовища)

200,0 - 300,0 м.

300,0 м.

Відсутня

Відсутня

3. Транспортні, транзитні коридори

ЛЕП 10 кВ

ЛЕП 35 кВ

ЛЕП 150 кВ

Автодорога Ростов-Рені (за межами селища)

10,0 м.

15,0 м.

25,0 м.

Полоса відведення

ДБН 360-92**

Табл. 8.5а

 

Кадастрові матеріали

 Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних у Новомаячківської територіальній громаді.

 Визначення основних екологічних проблем

Основними екологічними проблемами с.м.т. Нова Маячка є:

1. Повітряний басейн:

-   забруднення повітряного басейну автотранспортом.

2. Водні ресурси:

-   відсутність централізованої каналізації;

-   відсутність системи очищення дощових і талих вод.

-   неналежний стан дренажних каналів;

-   відсутність існуючих меж водоохоронних зон.

3. Земельні ресурси:

-   інтенсивне сільськогосподарське використання земель;

-   відсутність геоекологічної інфраструктури (лісосмуги, пасовища,

-   тощо);

-   зниження родючості ґрунтів;

-   солонцюватість ґрунтів.

4. Здоров'я населення:

-   незадовільна доступність та якість питної води централізованого забезпечення (підземні води слабо солонкуваті).

5.Санітарна очистка території:

-   необхідність нового полігону ТБВ згідно ДБН В.2.4-2-2005;

-   нездійснення роздільного збору ТПВ;

-   наявність несанкціонованих сміттєзвалищ.

 Цілі охорони довкілля

При визначені сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров'я населення, що мають відношення до проекту генерального плану, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Стратегія поводження з твердими побутовими відходами у Херсонській області на 2018 - 2020 роки, Програма природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища по Новомаячківської селищній раді Олешківського району Херсонської області на 2017-2020 роки.

 

Цілі охорони довкілля відносно виявлених екологічних проблем території

 

Сфера охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані з проектом ДДП

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення до виявлених проблем

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту

Зменшення техногенного навантаження на атмосферне повітря.

Водні ресурси

Забруднення стічними відходами життєдіяльності населення та господарств. Відсутність станції очищення дощових і талих вод.

Підтоплення талими та ґрунтовими водами житлових будівель і споруд.

Будівництво централізованих каналізаційних мереж.

Покращення якості питної води.

Будівництво станції очищення дощових і талих вод.

Реконструкція дренажної мережі.

Земельні ресурси

Зниження родючості, солонцюватість.

Поліпшення малопродуктивних земельних угідь.

Створення захисних лісових насаджень і полезахисних смуг.

Поводження з відходами

Несанкціоновані сміттєзвалища, відсутність роздільного збору ТПВ.

Збір та перевезення ТПВ.

Впровадження роздільного збору ресурсоцінних компонентів ТПВ. Створення системи ефективного видалення відходів.

Необхідність будівництва нового полігону ТБВ.

Перелік та обсяг інформації

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

-   доповіді про стан довкілля;

-   статистичну інформацію;

-   лабораторні дослідження стану довкілля;

-   дані моніторингу стану довкілля;

-   оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

-   пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

  Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Серед основних факторів впливу, пов'язаних із виконанням генерального плану населеного пункту, наступні:

-   влаштування централізованої системи каналізування території та будівництво станції очистки дощових і талих вод, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод;

-   доведення рівня лісистості території до оптимальних показників за рахунок створення охоронних та захисних лісових насаджень, що надасть змогу забезпечити ефективний захист, насамперед, сільськогосподарських угідь, і стати важливою складовою у формуванні стійких лісоаграрних ландшафтів;

-   відновлення старих і створення нових територій зелених насаджень, зон рекреаційного призначення на громадських землях, що забезпечить зниження негативного впливу на довколишнє природне середовище, перш за все, повітряний басейн від забруднення викидами автотранспорту;

-   звільнення території Новомаячківської селищної ради від несанкціонованих сміттєзвалищ позитивно вплине на всі сфери довкілля та здоров'я населення;

-   необхідність влаштування полігону ТПВ.

 Розгляд альтернатив

У контексті СЕО генерального плану селища Нова Маячка Новомаячківської селищної ради Олешківського району Херсонської області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

Орган до якого подаються зауваження і пропозиції:

Виконавчий комітет Новомаячківської селищної ради Олешківського району Херсонської області.

 Строки подання

15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с.м.т. Нова Маячка Олешківського району Херсонської області (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).